Seleccionar página

Sobre o uso da máscara en exteriores en Galicia nos centros escolares (23/02/2022)

Actualmente a máscara en exteriores non é obrigatoria segundo acordou o Goberno de España, pero a Xunta de Galicia segue insistindo en recomendar a súa utilización.

A nivel de todo o Estado, o RD 115/2022 determina que, desde o 10 de febreiro, en exteriores non é obrigatorio o uso de máscara salvo eventos multitudinarios e nas instalacións dos medios de transportes aínda que sexan ao aire libre (plataformas das estacións de tren, de autobuses e similares).

En concreto na actualidade en Galicia hai dúas ordes do 9 de febreiro en vigor:

En Galicia, en relación cos nenos:

Rexe o Decreto estatal que determina a non obrigatoriedade do uso de máscara no exterior, pero hai unha recomendación:

e) Recomendacións sobre ou uso dá máscara.

Atendendo á recomendación do Pleno extraordinario do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde do 7 de febreiro de 2022 e do Subcomité Clínico da Consellería de Sanidade, recoméndase ou uso dá máscara na vía pública e en espazos ao aire libre cando existan aglomeracións de persoas nun espazo limitado, especialmente para a poboación de máis idade ou inmunocomprometida e má is vulnerable, así como para os nenos e nenas mentres non teñan a pauta completa de vacinación.

Entenderase que hai aglomeracións de persoas cando se produza unha reunió n numerosa e desordenada de persoas na cal, ademais, non sexa posible garantir a distancia de seguridade entre non conviventes, como, entre outros supostos, nas entradas e saídás de centros de traballo, educativos, sociais ou comerciais, rúas máis concorridas ou manifestacións».

Esta recomendación por tanto prevé que os nenos que non teñan pauta completa de vacinación, aínda que sexa ao aire libre, e todos os nenos (e os que os recollen) ás entradas e saídas do colexio, leven máscara. Insisto, é un recomendación en base á cal cada colexio pode ter o seu propio protocolo de aplicación.

En Galicia, en canto ao tema da actividade física:

Sobre a actividade física ou deportiva non federada en instalacións pechadas segue sendo obrigatorio o pasaporte COVID e o uso de máscara. Cando as instalacións non sexan pechadas, se se trata dun evento multitudinario ou se venden alimentos ou bebidas, rexen as mesmas medidas:

Quinto. Prórroga das medidas previstas nos puntos primeiro, segundo e terceiro dá Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite ou cumprimento de determinados requisitos para ou acceso a certos establecementos e prorróganse diversas ordes como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Atendendo á evolución da situación epidemiolóxica, prorrógase ata as 00.00 horas do día 26 de febreiro de 2022 a eficacia das medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determina os requisitos para ou acceso aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade, para a práctica de actividade física ou deportiva non federada nos centros ou nas instalacións deportivas pechadas ou nas piscinas cubertas, e para ou acceso a eventos multitudinarios ou a aqueles que teñan autorizada a venda de alimentos ou bebidas para ou seu consumo durante eles, previstos nos puntos primeiro, segundo e terceiro da Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite ou cumprimento de determinados requisitos para ou acceso a certos establecementos e se prorrogan diversas ordes como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

E por tanto, para a actividade ao aire libre, física ou deportiva, rexe a anterior previsión, a da recomendación. Pero na actividade federada, debe estarse aos protocolos das federacións, porque a orde prevé, como regla especial:

1ª) Na realización de adestramentos e na celebración de competicións en espazos pechados dentro da actividade deportiva federada de competencia autonómica aplicarase, respecto do uso da máscara, ou recollido especificamente non protocolo das federacións deportivas respectivas.

En consecuencia, salvo no deporte federado, que haberá que estar ao que prevé cada federación no seu protocolo (aínda que poida considerarse desfasado), as normas vixentes cando se trata de ao aire libre non diferencia se é recreo ou é actividade física ou deportiva ao aire libre. E neses momentos só rexe a recomendación, non podendo obrigarse a que se poña a máscara.

Pódese lembrar aos alumnos (e á comunidade educativa) que se recomenda o seu uso, pola falta de pauta completa de vacinación (porque así o prevé a norma) pero se deciden non usala, non se lles pode obrigar.

En instalacións pechadas, si é obrigatoria a máscara para a práctica da actividade física ou deportiva, maila que sexa no marco educativo, aínda que non o pasaporte COVID, porque non está previsto para centros educativos.