Seleccionar página

[Vía Consejo COLEF]

A Comisión de Cultura e Deporte do Congreso dos Deputados aproba a ‘Proposición non de lei relativa á urxente necesidade de declarar a actividade física e deporte como actividade esencial tras a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19’, presentada polo Grupo Parlamentario Popular, tras aceptar unha emenda transaccional do Grupo Parlamentario Socialista.

A Comisión de Cultura e Deporte do Congreso dos Deputados debateu e votou no día de hoxe a ‘Proposición non de lei relativa á urxente necesidade de declarar a actividade física e deporte como actividade esencial tras a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19’ (Núm. Exp. 161/001821), resultando finalmente aprobada por 25 votos a favor e 12 abstencións.

A PNL, rexistrada o 11 de decembro de 2020 polo Grupo Parlamentario Popular, suscitou controversia entre os diferentes partidos, como se puido comprobar no debate da moción similar debatida e votada o pasado martes no Senado. Nesta ocasión, as negociacións entre o Grupo Parlamentario Socialista e os Populares, co fin de integrar unha emenda transaccional que modifica nalgúns puntos o texto, foron frutíferas, dando como resultado o apoio do PSOE sobre a iniciativa proposta polo PP.

O texto finalmente aprobado foi o seguinte: «No marco dunha declaración de estado de alarma como consecuencia dunha emerxencia sanitaria, sempre que as circunstancias sanitarias aconsélleno, valorar co resto de autoridades competentes se as houber:

  • O recoñecemento, da Actividade Física e Deporte como “Actividade Esencial” por ser e ter un claro beneficio para a saúde das persoas que o practican, facendo énfases na súa esencialidad desde o contexto da pandemia sanitaria do COVID-19, dentro do marco da declaración da actividade física e o deporte como unha cuestión de interese xeral, aprobada o pasado mes de outubro na Comisión de Cultura e Deporte do Congreso dos Deputados.
  • Adoptar as medidas necesarias para garantir a protección e continuidade dos servizos profesionais prestados no ámbito da práctica da actividade física e deportiva e dirixidos ao conxunto da sociedade.
  • Garantir ás persoas que requiran unha especial atención, por razón da idade, capacidade física ou psíquica, ou patoloxías, que sigan recibindo os servizos de exercicio físico prestados por persoal con cualificación en actividade física e deporte.
  • Expedir certificados para a práctica físico-deportiva supervisada por persoal con cualificación en exercicio físico e deporte, para os casos en que sexa necesario acreditar o desprazamento das persoas que practiquen a actividade física e deporte.
  • Este recoñecemento verase soamente alterado de maneira excepcional cando as circunstancias sanitarias o fagan necesario e imprescindible.»

A pesar do apoio maioritario dos deputados e deputadas da Comisión, e agradecendo a aprobación desta PNL baseada no Manifesto elaborado e publicado polo Consejo COLEF no pasado mes de novembro, tras escoitar algunhas intervencións debe lembrarse que:

  • As políticas públicas deben preocuparse da práctica físico-deportiva da cidadanía, máis aló da realizada no ámbito federado, pois doutra maneira só estaríase protexendo ao 8% da poboación.
  • A actividade físico-deportiva é beneficiosa para a saúde sempre que esta sexa realizada en certas condicións e concorrendo determinados factores, os cales poderán determinar que a mesma sexa potencialmente beneficiosa para a saúde ou ben, potencialmente prexudicial.
  • Está demostrado cientificamente que a práctica físico-deportiva non supervisada é menos efectiva que aquela supervisada por profesionais cualificados/ as (Mazzetti e cols., 2000; Storer e cols., 2014; Lacroix e cols., 2016; Fennell, Peroutky e Glickman, 2016).
  • A supervisión na práctica físico-deportiva xoga un papel fundamental para reducir o risco de lesións ( Faigenbaum e Myer, 2010; Gray e Finch, 2015).

Por outra banda, esperamos que esta iniciativa cobre a relevancia que se merece e que sirva para que tanto o Goberno de España como os diferentes Gobernos autonómicos ofrezan alternativas ao peche de instalacións, como as que o propio Consejo COLEF e COLEF Galicia propoñen, facilitando espazos públicos ao aire libre a todas as entidades e profesionais para que sigan prestando os seus servizos, ou expedindo certificados ás persoas que necesiten desprazarse para a práctica físico-deportiva, especialmente a aquelas para as que os programas de exercicio físico sexa unha ferramenta coadxuvante aos tratamentos de carácter sanitario.

Coñece as iniciativas presentadas nas CCAA sobre a esencialidad da actividade física e do deporte