Seleccionar página

Segundo a Orde SND/414/2020, do 16 de maio, “para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade”; o Artigo 6. Medidas de hixiene esixibles ás actividades previstas nesta orde,establece que: 1. O titular da actividade económica ou, no seu caso, o director dos centros e entidades deberá asegurar que se adoptan as medidas de limpeza e desinfección adecuadas ás características e intensidade de uso dos centros, entidades, locais e establecementos previstos nesta orde.Isto significa que ao titular do centro,“ao que dá a cara”, aféctanlle diferentes tipos de responsabilidadesjurídicas (civil, administrativa, penal, entre outras).

Estamos preparados? Como podemos garantir a non contaminación dos materiais e espazos cando alguén, fale,esbirre ou tosa?

Máis información neste interesante artigo.