Seleccionar página

Unha praza de Praza de Técnico Deportivo do persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de concurso-oposición, en quenda libre/estabilización.

BOP A CORUÑA NÚMERO 54 VENRES, 15 DE MARZO DE 2024

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado

BOE Núm. 132 Viernes 31 de mayo de 2024