Seleccionar página

Reunida a Xunta de Goberno do COLEF Galicia, en uso das atribucións que lle confire o artigo 29º dos Estatutos vixentes, acorda convocar Eleccións para prover o cargos vacantes da Xunta de Goberno. As eleccións celebraranse o 14 de marzo de 2020 dentro da orde do día da Asemblea Xeral Ordinaria, aproveitando a oportunidade que ofrecen os Estatutos do COLEF Galicia (artigo 52º) para a elección de cargos vacantes da Xunta de Goberno. O proceso guiarase polo ditado na sección segunda dos Estatutos (artigos 37º ao 48º), que regulamenta a elección e cesamento dos cargos.

DATOS BÁSICOS

DATA 14 de marzo de 2020
LUGAR Sala anexa – Auditorio de Carballo
HORARIO Dende as 17:00 horas ata a finalización da Asemblea

INFORMACIÓN SOBRE OS CARGOS A ELIXIR

CARGO  REQUISITOS MANDATO
2 Vogalías  Colexiada/o Ata a próxima convocatoria para renovación de cargos da Xunta de Goberno (outubro de 2023)

CANDIDATURAS PRESENTADAS

Marcos Castro Alonso Nº 54.572
Daniel Peral López Nº 60.789
Lucía Noya Casas Nº 63.457

CALENDARIO ELECTORAL

  • Día 07/02: envío da convocatoria a toda a colexiación, coa información necesaria sobre o proceso electoral. Exposición do censo na páxina web do COLEF Galicia.
  • Do 08/02 ao 12/02: presentación de reclamacións contra o censo electoral.
  • Do 13/02 ao 17/02: a Xunta de Goberno resolverá sobre as reclamacións presentadas.
  • DO 08 AO 22 DE FEBREIRO: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.
  • Día 23/02: exposición das candidaturas presentadas na páxina web do COLEF Galicia.
  • Do 24/02 ao 28/02: presentación de reclamacións ou impugnacións ás candidaturas presentadas.
  • Do 29/02 ao 04/03: a Xunta de Goberno resolverá as impugnacións ou reclamacións presentadas.
  • Do 05/03 ao 06/03: notificación aos interesados da resolución das impugnacións ou reclamacións.
  • Día 07/03: proclamación dos candidatos que reúnan os requisitos esixidos e publicación na páxina web do COLEF Galicia.

VOTO POR CORREO

Solicitarase do 07/02 ao 04/03, segundo o recollido no artigo 39º dos nosos Estatutos:

a) A persoa electora solicitará da secretaría do colexio, a partir da convocatoria e ata o décimo día anterior ao da votación, un certificado de inscrición no censo.

 b) A solicitude deberá formularse persoalmente ou por medio dunha persoa debidamente autorizada para representalo.

 c) A/O secretaria/o do colexio comprobará a identidade da persoa solicitante e, de ser o caso, a da representante, así como a autenticidade da representación e, logo de comprobación da inscrición no censo, expedirá o certificado solicitado, realizando a anotación correspondente no censo, co fin de que o día das eleccións non se realice o voto persoalmente.

 d) Tan pronto como estivesen dispoñibles, o secretario/a do colexio remitiralle á persoa electora ao domicilio por ela indicado ou, no seu defecto, ao que figure no censo, as papeletas e os sobres electorais xunto co certificado mencionado no punto anterior.

e) A persoa electora, unha vez cuberta a papeleta do voto, introduciraa no sobre de votación e pecharao. Incluirá o sobre de votación e o certificado no sobre dirixido á mesa e remitirallo por correo certificado.

 f) A/O secretario/a do colexio conservará ata o día da votación toda a correspondencia electoral e trasladaraa á mesa electoral á hora en que teña lugar o comezo das votacións. Así mesmo, seguirá dando traslado da que poida recibirse nese día ata a hora en que finalicen as votacións.

CENSO: Accede ao censo

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A VOGALÍA: Accede ao formulario de presentación de candidatura


X