Reunida a Xunta de Goberno do COLEF Galicia, en uso das atribucións que lle confire o artigo 29º dos Estatutos vixentes, acorda convocar Eleccións para prover o cargos vacantes da Xunta de Goberno. As eleccións celebraranse o 14 de marzo de 2020 dentro da orde do día da Asemblea Xeral Ordinaria, aproveitando a oportunidade que ofrecen os Estatutos do COLEF Galicia (artigo 52º) para a elección de cargos vacantes da Xunta de Goberno. O proceso guiarase polo ditado na sección segunda dos Estatutos (artigos 37º ao 48º), que regulamenta a elección e cesamento dos cargos.

DATOS BÁSICOS

DATA 14 de marzo de 2020
LUGAR Sala anexa – Auditorio de Carballo
HORARIO Dende as 17:00 horas ata a finalización da Asemblea

INFORMACIÓN SOBRE OS CARGOS A ELIXIR

CARGO  REQUISITOS MANDATO
2 Vogalías  Colexiada/o Ata a próxima convocatoria para renovación de cargos da Xunta de Goberno (outubro de 2023)

CALENDARIO ELECTORAL

  • Día 07/02: envío da convocatoria a toda a colexiación, coa información necesaria sobre o proceso electoral. Exposición do censo na páxina web do COLEF Galicia.
  • Do 08/02 ao 12/02: presentación de reclamacións contra o censo electoral.
  • Do 13/02 ao 17/02: a Xunta de Goberno resolverá sobre as reclamacións presentadas.
  • DO 08 AO 22 DE FEBREIRO: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.
  • Día 23/02: exposición das candidaturas presentadas na páxina web do COLEF Galicia.
  • Do 24/02 ao 28/02: presentación de reclamacións ou impugnacións ás candidaturas presentadas.
  • Do 29/02 ao 04/03: a Xunta de Goberno resolverá as impugnacións ou reclamacións presentadas.
  • Do 05/03 ao 06/03: notificación aos interesados da resolución das impugnacións ou reclamacións.
  • Día 07/03: proclamación dos candidatos que reúnan os requisitos esixidos e publicación na páxina web do COLEF Galicia.

VOTO POR CORREO

Solicitarase do 07/02 ao 04/03, segundo o recollido no artigo 39º dos nosos Estatutos:

a) A persoa electora solicitará da secretaría do colexio, a partir da convocatoria e ata o décimo día anterior ao da votación, un certificado de inscrición no censo.

 b) A solicitude deberá formularse persoalmente ou por medio dunha persoa debidamente autorizada para representalo.

 c) A/O secretaria/o do colexio comprobará a identidade da persoa solicitante e, de ser o caso, a da representante, así como a autenticidade da representación e, logo de comprobación da inscrición no censo, expedirá o certificado solicitado, realizando a anotación correspondente no censo, co fin de que o día das eleccións non se realice o voto persoalmente.

 d) Tan pronto como estivesen dispoñibles, o secretario/a do colexio remitiralle á persoa electora ao domicilio por ela indicado ou, no seu defecto, ao que figure no censo, as papeletas e os sobres electorais xunto co certificado mencionado no punto anterior.

e) A persoa electora, unha vez cuberta a papeleta do voto, introduciraa no sobre de votación e pecharao. Incluirá o sobre de votación e o certificado no sobre dirixido á mesa e remitirallo por correo certificado.

 f) A/O secretario/a do colexio conservará ata o día da votación toda a correspondencia electoral e trasladaraa á mesa electoral á hora en que teña lugar o comezo das votacións. Así mesmo, seguirá dando traslado da que poida recibirse nese día ata a hora en que finalicen as votacións.

CENSO: Accede ao censo

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A VOGALÍA: Accede ao formulario de presentación de candidatura


X