Seleccionar página

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS Á XUNTA DE GOBERNO DO COLEF GALICIA

Reunida a Xunta de Goberno do COLEF Galicia o pasado 13 de setembro de 2023, en uso das atribucións que lle confire o artigo 29.8 dos Estatutos vixentes e coa antelación necesaria á expiración do seu mandato, acorda convocar Eleccións para prover os cargos da Xunta de Goberno para os catro próximos anos.

As Eleccións celebraranse o 20 de outubro de 2023 e o proceso realizarase de acordo co exposto no Título IV, Capítulo II, Sección segunda dos Estatutos do COLEF Galicia, sobre a elección e cesamento dos cargos da Xunta de Goberno.

DATOS BÁSICOS

DATA 20 de outubro de 2023
LUGAR       Edificio FEUGA. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. Campus Vida da USC
HORARIO

16:00 – Apertura de urnas

20:00 – Peche de urnas e comezo do escrutinio

INFORMACIÓN SOBRE OS CARGOS A ELIXIR

CARGO REQUISITOS MANDATO
Presidencia 3 anos consecutivos como persoa colexiada exercente 4 anos
Vicepresidencia 2 anos consecutivos como persoa colexiada exercente
Secretaría
Tesourería
Vicesecretaría Persoa colexiada
4 Vogalías

 

CALENDARIO ELECTORAL

 • Día 15/09: publicación da convocatoria na páxina web do Colexio e remisión por medios electrónicos ás persoas colexiadas, coa información pertinente sobre o proceso electoral. Exposición na páxina web do COLEF Galicia das listas separadas de persoas colexiadas exercentes e non exercentes con dereito a voto.
 • Do 16 ao 20/09: formulación de reclamacións contra o censo electoral.
 • Do 21 ao 25/09: resolución por parte da Xunta de Goberno das reclamacións presentadas.
 • DO 16 AO 30 DE SETEMBRO: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.

As candidaturas poderán ser conxuntas para varios cargos, ou individuais para cargos determinados, e deberán estar subscritas exclusivamente polas propias persoas candidatas. Ningunha persoa colexiada poderá presentarse como candidata a máis dun cargo.

 • Día 01/10: exposición das candidaturas na páxina web do Colexio.

CANDIDATURA COLECTIVA PRESENTADA (ACCEDER)

 • Do 02 ao 06/10: formulación de reclamacións ou impugnacións contra as candidaturas.
 • Do 07 ao 11/10: resolución por parte da Xunta de Goberno das impugnacións ou reclamacións presentadas.
 • Do 12 ao 13/10: notificación da resolución das impugnacións ou reclamacións ás persoas interesadas.
 • Día 14/10: proclamación das persoas candidatas que reúnan os requisitos esixidos, e publicación da mesma na páxina web do Colexio.

PERSOAS CANDIDATAS QUE CUMPREN OS REQUISITOS

 1. Presidencia Henrique Xoán Rodríguez Pantín 7.370
 2. Vicepresidencia Enrique Fraga Germade 10.346
 3. Secretaría Alexandre Fernández Fernández 10.176         
 4. Vicesecretaría Lucía Noya Casas 63.457
 5. Tesourería Xoana Roig Regueira 56.070
 6. Vogalía Andrea Bas Fernández 62.786
 7. Vogalía Fátima Campaña Baña 64.012
 8. Vogalía Vicente Gambau í Pínasa 8.916
 9. Vogalía Daniel Peral López 60.789

 

 • Día 20/10: celebración das eleccións.

VOTO POR CORREO

Solicitarase do 15/09 ao 10/10, segundo o recollido no artigo 39 dos Estatutos:

 1. A persoa electora solicitará da secretaría do colexio, a partir da convocatoria e ata o décimo día anterior ao da votación, un certificado de inscrición no censo.
 2. A solicitude deberá formularse persoalmente ou por medio dunha persoa debidamente autorizada para representalo.
 3. O/a secretario/a do colexio comprobará a identidade da persoa solicitante e, de ser o caso, a da representante, así como a autenticidade da representación e, logo de comprobación da inscrición no censo, expedirá o certificado solicitado, realizando a anotación correspondente no censo, co fin de que o día das eleccións non se realice o voto persoalmente.
 4. Tan pronto como estean dispoñibles, o/a secretario/a do colexio remitiralle á persoa electora ao domicilio por ela indicado ou, na súa falta, ao que figure no censo, as papeletas e os sobres electorais xunto co certificado mencionado no punto anterior.
 5. A persoa electora, unha vez cuberta a papeleta do voto, introduciraa no sobre de votación e pecharao. Incluirá o sobre de votación e o certificado no sobre dirixido á mesa e remitirallo por correo certificado.
 6. O/a secretario/a do colexio conservará ata o día da votación toda a correspondencia electoral e trasladaraa á mesa electoral á hora en que teña lugar o comezo das votacións. Así mesmo, seguirá dando traslado da que poida recibirse nese día ata a hora en que finalicen as votacións.

CENSO: Accede ao censo

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: