Seleccionar página

Saúdo do presidente

Benvido/a á web do COLEF Galicia, que representa ao colectivo de educadores/as físico deportivos/as de Galicia.
Entre os nosas finalidades destaca a representación e ordenación en Galicia das profesión que requiren a Titulación Universitaria en Ciencias da Actividade Física e o Deporte, a defensa dos dereitos e intereses Profesionais dos/as colexiados/as así como dos consumidores e usuarios.

O Colexio Profesional afronta retos de gran magnitude, como a adaptación á posta en marcha definitiva do Plan Bolonia e a Directiva Europea de Servizos, e sobre todo a reclamada ordenación do exercicio profesional.

Desexamos que esta sexa a casa dos/das profesionais que prestan servizos na educación física e o deporte, para os/as que pretenden a máxima calidade na práctica deportiva e o compromiso ético coa ciudadanía e o propio colectivo.

Grazas por achegarte.

Forma xurídica

Como colexio profesional é unha entidade sen ánimo de lucro, entendida como unha corporación de dereito público amparada pola lei e recoñecida polo Estado e pola Comunidade Autónoma de Galicia, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins, exercendo as súas competencias no ámbito territorial de Galicia.

Denominación

Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e o Deporte de Galicia (COLEF Galicia).

Sede

Dirección: Edificio FEUGA. Despacho 20. Lope Gómez de Marzoa s/n. 15705 Santiago de Compostela

Tfno.: 698 177 305

Internet: colef@colefgalicia.com – www.colefgalicia.com

Lexislación de referencia

Real decreto 1913/1983, do 25 de maio, sobre constitución, por segregación, do Colexio Oficial de Profesores de Educación Física de Galicia.

Lei 11/2001, do 18 de setembro, de colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto 22/2008, do 31 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia.

Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior (Estracto da modificación da Lei 11/2001 de colexios profesionais de Galicia).

Decreto 107/2020, de 23 de xullo, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e o Deporte de Galicia.

Historia

O COLEF Galicia é unha Corporación que se creou no ano 1983 por segregación do Colexio Central. Desde aquela protexe os intereses dos Profesionais Titulados Universitarios en CCAFD (docentes, adestradores/as, xestores/as deportivos/as, readaptadores/as físicos/as, investigadores/as…), no ámbito público e privado. Actualmente conta case con 900 profesionais, sendo moitos deles importantes referentes nacionais e internacionais da nosa profesión.

Estatutos

Por definición, os estatutos dun colectivo son o conxunto de disposicións legais que o definen e regulamentan o seu funcionamento, sendo vinculantes para os membros que se someten a eles de forma voluntaria ao ingresar no mesmo.

Podes consultar os estatutos actuais, recollidos no Decreto 107/2020, do 23 de xullo, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia. Consulta

Ademais, o COLEF Galicia está integrado no Consello Xeral estatal e, en consecuencia, encóntrase sometido tamén ao “Estatuto General de los Ilustres Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España y de su Ilustre Consejo General”.

Identidade corporativa

Denominación oficial: Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e o Deporte de Galicia.

Denominación técnica: COLEF Galicia.

Convenios e Acordos

Entidades Públicas

Entidades Privadas