Seleccionar página

Información Xeral

24/04/2020. Guía Medidas COVID. Accede.

 

30/04/2020. Fases desecalada COVID. Accede

MEDIDAS SOCIAIS

02/04/2020. RDL 11-2020 Medidas económicas e sociais . Accede.

01/05/2020. Orden 380/2020 Condicións da actividade física non profesional ao aire libre durante a situación. Accede.

RECOMENDACIONS XERAIS

Información Fiscal e Laboral

INFORMACIÓN LABORAL

CONSULTAS HABITUAIS

O novo escenario que debuxou a pandemia de COVID-19 obrigou ao sector para tomar medidas excepcionais. Neste sentido, están a realizarse sesións de adestramentos que se ofrecen de maneira gratuíta en distintas plataformas (exemplo: vídeo en canles de Instagram). Tería responsabilidade civil o técnico? E no caso de que este servizo sexa remunerado (exemplo: adestramentos de clases colectivas ofrecidas por ximnasios aos seus clientes a través das aplicacións)?

A Responsabilidade Civil (RC) xurde cando se dan tres circunstancias, a primeira unha lesión, a segunda unha acción realizada por alguén e terceira, a relación causal entre a acción dese alguén e a lesión do terceiro. A RC profesional xorde cando a lesión prodúcese pola acción do prestatario dun servizo. Neste caso, servizos deportivos sexa o medio no que se empreguen. Cuestión distinta é como pode probar o suposto lesionado que tales lesións producíronse ao seguir as instrucións do colexiado. Neste caso, nos vídeos xenéricos, recoméndase facer as advertencias e pautas que deben seguir os coidados en función da idade, circunstancias persoais e de saúde, pero será difícil acreditar a responsabilidade do profesional.

Nas de clases pagas nas que están identificadas as persoas e a actividade é máis sinxelo acreditalo (máis sinxelo, non quere dicir que sexa fácil). En resumo, pode xurdir responsabilidade civil por adestramentos gratuítos? Podería, pero será difícil acreditar o nexo causal entre o “vídeo” e a lesión. Pode xurdir en clases colectivas dirixidas a clientes? Por suposto, igual que cando as prestamos presenciais. Se por unha mala praxe o cliente resulta lesionado podemos incorrer en RC (sempre que se acredite esa mala praxe).

Unha empresa que se viu obrigada a realizar un ERTE aos seus traballadores pode contar con eles para a elaboración destes materiais durante este período? Que repercusión pode ter? Que ocorrería se este traballador que pasou a unha situación de desemprego por un ERTE lesiónase ao preparar un material para a empresa?

Un traballador que foi incluído nun ERTE ten temporalmente “suspendido” o seu contrato de traballo, aínda que siga de alta na empresa, por tanto, non pode haber prestación de ningún tipo suxeita a esa relación laboral. Se os traballadores afectados polo ERTE están a realizar servizos para o empregador poderiamos estar #ante unha clara fraude. Neste caso, o empresario quizais debería optar por unha modificación da xornada ou unha redución de persoal deixando fose do ERTE a aqueles traballadores que necesite para os servizos que siga prestando. Se algún traballador sufrise un accidente de traballo o empresario podería incorrer en gravísimas consecuencias recollidas na Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social (LISOS).
                      
Poden obrigar ao traballador/á coller vacacións como medida durante o estado de alarma?  
                                                                                                                 
Esta é unha medida que se está adoptando por moitos empresarios. En teoría as vacacións non poden ser impostas polo empresario, con todo, hai que estar ao mal menor. Se o traballador quere gozar do seu período vacacional cando lle plazca, pero agora o empresario non pode darlle ocupación, a única saída que lle deixaremos será o ERTE, a Modificación substancial das condicións de traballo (MSCT) ou o despedimento por causa obxectiva.                                                                  

É necesario seguir co rexistro de horarios dos traballadores?

Salvo mellor criterio, o Real Decreto 8/2020, do 17 de marzo, que establece as medidas de urxencia polo COVID 19, non establece unha cancelación ou suspensión das obrigacións establecidas nesta materia. Así, se a empresa segue funcionando e o traballador está a desenvolver a súa xornada habitual, a empresa deberá levar o control de Xornada. Agora ben, o que si se pretendeu desenvolver no RD indicado é o teletraballo deixando ás partes, ante a situación de excepcionalidade, negociar as condicións da súa prestación e eximindo, se a implantación do sistema é por causa do COVID-19, das medidas de prevención de riscos no posto de traballo.                                                                                                                                                                                                                                       
 
Afectan os ERTE aos/ as traballadores/ as en situación de incapacidade temporal (IT) ou de maternidade ou paternidade?
 
Si, poden estar incluídos na relación de traballadores afectados polo ERTE que a empresa comunique á autoridade laboral para que pasen a cobrar a prestación por desemprego cando finalice a súa situación de incapacidade temporal. Este extremo deberá reflectirse expresamente na relación de persoas traballadoras afectadas polo ERTE.     
                                                                                                                                                                                                                                  
A empresa pode facerlle ao traballador unha redución do prezo/hora xustificándoo por este traballo que pasou a ser online?
 
Isto supoñería unha “modificación substancial das condicións do contrato”? Como traballador, cales son as miñas opcións? Non, non o pode facer de maneira unilateral sen levar a cabo o procedemento establecido no artigo 41 do Estatuto dos Traballadores ao tratarse dunha modificación da retribución. O traballador deberá efectuar a correspondente reclamación perante o xulgado do Social no prazo de 20 días desde que se produza a modificación.
 
Tanto na relación empresa-cliente como na relación empresa-traballador deberíanse recoller estas novas condicións de teletraballo no contrato? Pode ter algunha consecuencia non facelo?
 
Non, non é necesario en tanto se trate dunha medida de excepcionalidade como consecuencia do estado de alarma. Neste caso basta cun comunicado xeral da empresa impoñendo este sistema coas recomendacións sobre prevención de riscos laborais e adopción dos postos de traballo que sexan precisas. Se posteriormente quixésese modificar de maneira permanente a relación laboral para implantar o teletraballo si debería constar dita decisión nalgún documento, pero non necesariamente no contrato de traballo (un anexo, un acordo…).                             
                                                                                                    
Na miña empresa fixeron un ERTE, a empresa ten que pagarme os días que este mes estiven traballando?, correspóndeme algún tipo de liquidación?, cando e canto cobrarei da Seguridade Social?
 
Á primeira pregunta a resposta é si, a empresa acóllese a un ERTE que pode ir desde o día da declaración do estado de alarma, se optou pola causa de forza maior, ou desde a súa autorización pola autoridade laboral no caso de causa produtiva, etc., pero ata ese día os salarios deben abonarse con normalidade.
Á segunda, a resposta é negativa, non hai liquidación por canto a relación laboral non se extinguiu, digamos que tan só se suspendeu temporalmente, de feito, non se cursa baixa na seguridade social. Con relación á terceira pregunta, débese estar á cotización que se practicou pola empresa respecto do traballador, pois diso dependerá a prestación por desemprego que percibirá do Servizo Público de Emprego Estatal ( SEPE).
COVID-19: Nova prestación extraordinaria para autónomos afectados
Coñeza as medidas clave para traballadores e empresas pola COVID-19
Preguntas frecuentes sobre o aprazamento de cotas á Seguridade Social polo estado de alarma
Outras guías e consultas á Seguridade Social
21/04/20: CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS PARA A CONCESIÓN DE APRAZAMENTO DE PAGOS Á SEG.SOCIAL POLA COVID-19
Ante a situación de emerxencia sanitaria provocada polo coronavirus COVID-19 e a súa incidencia na liquidez das empresas e dos traballadores por conta propia ou autónomos, elévanse as contías das débedas aprazables por baixo das cales non será esixible a constitución de garantías para asegurar os aprazamentos, co fin de facilitar a concesión destes. Así, desde o 10.04.2020 non é necesaria a constitución de garantías no caso de que o total da débeda aprazable sexa igual ou inferior a 150.000 euros (antes 30.000 €) ou cando, sendo a débeda aprazable inferior a 250.000 € (antes 90.000 €), acórdese que se ingrese polo menos un terzo desta última antes de que transcorresen 10 días desde a notificación da concesión e o resto nos dous anos seguintes. ( Resol. 6/04/2020. BOE 9.04.2020).
 
SIMPLIFICACIÓN DA TRAMITACIÓN DOS PROCEDEMENTOS DAS ENTIDADES XESTORAS DA SEGURIDADE SOCIAL COMO CONSECUENCIA DA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA.
 
Adóptanse varias medidas, ante o peche das oficinas de atención e información ao cidadán das distintas entidades xestoras da Seguridade Social, para simplificar a tramitación dos procedementos que permitan ás entidades xestoras resolver de forma provisional en materia de prestacións da Seguridade Social.
 
1. No caso de que se careza de certificado electrónico ou clave permanente: ou Se ha de presentar os documentos, realizar trámites ou solicitar servizos, na Sede electrónica da Seguridade Social sede. seg-social. gob.es, mediante o «acceso directo a trámites sen certificado» accesible desde a web da Seguridade Social (www.seg-social.es); e en función da entidade xestora competente para xestionar as prestacións, a través das ligazóns establecidas para o efecto. A información manterase permanentemente actualizada a través da web da Seguridade Social www.seg-social.es. Provisionalmente admítese a identidade declarada polo interesado, sen prexuízo das comprobacións que poida facer a entidade xestora.
 
2. No caso de que o interesado careza de firma electrónica, debe deixar constancia expresa da súa vontade ou consentimento á tramitación do seu expediente.
 
3. Naqueles supostos nos que, debido ao peche de oficinas públicas, o interesado non poida presentar o documento preceptivo, debe achegar documentos ou probas alternativos que, no seu caso, obren no seu poder, da concorrencia dos requisitos ou condicións esixidos no procedemento para o recoñecemento ou revisión do dereito, sen prexuízo da obrigación de presentar os documentos preceptivos unha vez que deixe de estar vixente o estado de alarma. Se o interesado non tivese documentos alternativos que acrediten o seu dereito, pódese admitir unha declaración responsable.
 
Tras a solicitude presentada e os documentos achegados, a entidade xestora dita a resolución provisional, estimando ou desestimando o dereito. As entidades xestoras da Seguridade Social revisarán todas as resolucións provisionais de recoñecemento ou revisión de prestacións adoptadas baixo este réxime transitorio. No seu caso, efectuarase o abono daquelas cantidades que resulten procedentes tras a oportuna revisión.
 
No caso de que tras estas actuacións despréndase que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse as actuacións necesarias en orde a reclamar as cantidades indebidamente percibidas. Estas medidas entran en vigor o 8-4-2020 e manterán a súa eficacia ata que, tras a finalización da vixencia do estado de alarma, normalícese o funcionamento das oficinas de atención e información ao cidadán das distintas entidades xestoras da Seguridade Social. ( RDL 13/2020. Disp. Adic. 3ª 6. – BOE 8.04.2020)
   BUENAS PRÁCTICAS EN CENTROS DE TRABAJO - MINISTERIO SANIDAD

   INFORMACIÓN ECONÓMICA E FISCAL

   PRÉSTAMOS ICO E AXUDAS IGAPE

   Para aquelas empresas afectadas por un ERTE debido á situación de alarma sanitaria da COVID-19, establécense uns préstamos nacionais (ICO) e axudas autonómicas (IGAPE).

   O préstamo ICO hai que solicitalo no banco, que ten unas condicións (respecto do tipo de interés) diferentes dun préstamo normal.

   A través do IGAPE pódese obter unha subvención do interés do préstamo. Esta liña de axudas está limitada.

   Línea de avales ICO COVID-19

   Préstamos IGAPE COVID-19 Entregable

   Préstamos IGAPE COVID-19 Ficha

   *Podes consultar as condicións que o Banco Sabadell a través do Convenio co COLEF Galicia ofrece.

   Liquidez para as empresas galegas ante a COVID-19. Foro Faro de Vigo

    

   Línea ICO COVID-19. Plan especial para colexiados/as

    

   21/04/2020. RDL 15-2020 Medidas urxentes para apoiar economía e empregoAcceder.

    

   Información Sectorial

   Novo modelo deportivo

   Los efectos de esta pandemia serán duraderos y, por ahora, impredecibles. Pero la imagen que nos devuelve el presente del deporte es ciertamente desoladora. Quizá por ello sea el momento de repensar el modelo de deporte que deseamos para el futuro. Un modelo insostenible desde el punto de vista económico, ético y medioambiental o un modelo más humano, respetuoso con la diversidad de género, de capacidades, de opiniones. Un modelo más democrático en la gestión y en la participación en la práctica deportiva. Un modelo de deporte comprometido, en definitiva, con los valores del esfuerzo, la responsabilidad social y los principios éticos universales como proclama la Carta Olímpica (Alberto Carrio, 2020. Universidad Pompeu Fabra)

   Posible incremento no deporte de ocio

   No es descartable, sin embargo, que la experiencia del confinamiento, unida a una mayor atención del común de ciudadanos a las cuestiones relacionadas con la propia salud como una de sus consecuencias directas, puedan dar paso a un fenómeno de concienciación de las bondades de la práctica deportiva o del ejercicio físico entre la población, y a un incremento consiguiente de las personas con el propósito de “hacer deporte”. Pero, en tal caso, lo más probable es que los efectos de esta hipotética tendencia se tradujesen en un aumento de las actividades relacionadas con el llamado “deporte de ocio”, más que propiamente del deporte de competición no federado. Sin olvidar que este tipo de cambio de hábitos deportivos relacionados con la influencia de un fenómeno concreto suelen tener carácter pasajero. (Diego Molina, 2020. Abogado especialista en Derecho Deportivo).

   • 25/04/2020. Enquisa sobre impacto do COVID na colexiación (Madrid). Accede

   • 24/04/2020. O colectivo médico apoia o mantemento do exercicio físico durante o confinamento. Accede

   • 22/04/2020. Informe usuarios de ximnasio: hábitos e intencións Post COVID-19. Accede

   • 21/04/2020. Pekín pecha novamente ximnasios por temor a nova onda de COVID-19. Accede

   • Protocolo para limpar e hixienizar o centro deportivo para a reapertura tras o confinamento. Accede

   • COVID-19. Impacto a corto prazo sobre operadores fitness e consellos para reapertura. Accede

   • COVID e EQUIPAMENTO DEPORTIVO.  Accede

   RECURSOS DE INTERÉS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

   Guía: 100 medidas para combatir a covid-19 en instalacións deportivas

   Informe CSIC sobre a transmisión do SARS-C0V2 en praias e piscinas (08/05/2020)

   «Non hai evidencia de que o virus que causa CIVD-19 poida transmitirse ás persoas a través da auga en piscinas, jacuzzis, spas ou áreas de xogo coa auga. o funcionamento e mantemento axeitados (incluidas a desinfección con cloro ou bromo) destas instalacións deberían inactivar o virus na auga».

   Guía Ministerio de SanidadeGuía para a reapertura de piscinas (05/05/2020)

   Recomendacións deseñadas para establecer estándares mínimos nas operacións e mantemento para a reapertura das piscinas definidas no RD 742/2013, co fin de minimizar o potencial de transmisión de COVID-19 e proporcionar un ambiente seguro e saludable nestas instalacións.

   A ter en conta sobre a toma de temperatura corporal (01/05/2020)

   A temperatura corporal considérase un dato de saúde das persoas, polo que é considerada información sensible e debe ter unha protección especial.

   RECURSOS DE INTERÉS EDUCACIÓN

   Protexer a saúde nas aulas – UNICEF

   Este documento da resposta ao reto de protexer o dereito á saúde para garantir o dereito á educación, ante a posibilidade de reanudar a actividade no sistema educativo.

    

   GUÍAS PARA A VOLTA Á PRÁCTICA DEPORTIVA

   A Secretaría Xeral para o Deporte ven de entregar as "Guías DXT Galego: volvendo con sentidiño", que recollen diversas recomendacións para retomar a práctica deportiva tras o periodo de confinamento. A primeira das guías trata sobre as accións e suxestións para...

   DEPORTE NO PLAN DE TRANSICIÓN PARA A FASE 3

   Para os territorios que entren en fase 3 Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una...

   Recursos Práctica Física

   CONSELLOS DE EXPERTOS

   Durante o confinamento non é recomendable adestrar máis do habitual. Ezequiel Rey Eiras. Colexiado: 53336.

   A importancia de adaptar ao exercicio. Héctor Tarrío Pérez. Colexiado: 54966.

   Actividade física para facer na casa-1. Carlos Vales Porto. Colexiado: 9841.

    

   Actividade física para facer na casa-2. Carlos Vales Porto. Colexiado: 9841.

   RECURSOS DOCENTES

   RECURSOS LÚDICOS PARA TODOS/AS

   
   X