Seleccionar página

Información Xeral

31/08/2020. Instruccións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo consejo interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G. Nº 174 BIS do 28-08-2020) e a  actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. Accede

28/08/2020. ORDE do 27 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Accede

24/04/2020. Guía Medidas COVID. Accede.

 

30/04/2020. Fases desecalada COVID. Accede

MEDIDAS SOCIAIS

02/04/2020. RDL 11-2020 Medidas económicas e sociais . Accede.

01/05/2020. Orden 380/2020 Condicións da actividade física non profesional ao aire libre durante a situación. Accede.

RECOMENDACIONS XERAIS

Información Fiscal e Laboral

INFORMACIÓN LABORAL

CONSULTAS HABITUAIS

O novo escenario que debuxou a pandemia de COVID-19 obrigou ao sector para tomar medidas excepcionais. Neste sentido, están a realizarse sesións de adestramentos que se ofrecen de maneira gratuíta en distintas plataformas (exemplo: vídeo en canles de Instagram). Tería responsabilidade civil o técnico? E no caso de que este servizo sexa remunerado (exemplo: adestramentos de clases colectivas ofrecidas por ximnasios aos seus clientes a través das aplicacións)?

A Responsabilidade Civil (RC) xurde cando se dan tres circunstancias, a primeira unha lesión, a segunda unha acción realizada por alguén e terceira, a relación causal entre a acción dese alguén e a lesión do terceiro. A RC profesional xorde cando a lesión prodúcese pola acción do prestatario dun servizo. Neste caso, servizos deportivos sexa o medio no que se empreguen. Cuestión distinta é como pode probar o suposto lesionado que tales lesións producíronse ao seguir as instrucións do colexiado. Neste caso, nos vídeos xenéricos, recoméndase facer as advertencias e pautas que deben seguir os coidados en función da idade, circunstancias persoais e de saúde, pero será difícil acreditar a responsabilidade do profesional.

Nas de clases pagas nas que están identificadas as persoas e a actividade é máis sinxelo acreditalo (máis sinxelo, non quere dicir que sexa fácil). En resumo, pode xurdir responsabilidade civil por adestramentos gratuítos? Podería, pero será difícil acreditar o nexo causal entre o “vídeo” e a lesión. Pode xurdir en clases colectivas dirixidas a clientes? Por suposto, igual que cando as prestamos presenciais. Se por unha mala praxe o cliente resulta lesionado podemos incorrer en RC (sempre que se acredite esa mala praxe).

Unha empresa que se viu obrigada a realizar un ERTE aos seus traballadores pode contar con eles para a elaboración destes materiais durante este período? Que repercusión pode ter? Que ocorrería se este traballador que pasou a unha situación de desemprego por un ERTE lesiónase ao preparar un material para a empresa?

Un traballador que foi incluído nun ERTE ten temporalmente “suspendido” o seu contrato de traballo, aínda que siga de alta na empresa, por tanto, non pode haber prestación de ningún tipo suxeita a esa relación laboral. Se os traballadores afectados polo ERTE están a realizar servizos para o empregador poderiamos estar #ante unha clara fraude. Neste caso, o empresario quizais debería optar por unha modificación da xornada ou unha redución de persoal deixando fose do ERTE a aqueles traballadores que necesite para os servizos que siga prestando. Se algún traballador sufrise un accidente de traballo o empresario podería incorrer en gravísimas consecuencias recollidas na Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social (LISOS).
                      
Poden obrigar ao traballador/á coller vacacións como medida durante o estado de alarma?  
                                                                                                                 
Esta é unha medida que se está adoptando por moitos empresarios. En teoría as vacacións non poden ser impostas polo empresario, con todo, hai que estar ao mal menor. Se o traballador quere gozar do seu período vacacional cando lle plazca, pero agora o empresario non pode darlle ocupación, a única saída que lle deixaremos será o ERTE, a Modificación substancial das condicións de traballo (MSCT) ou o despedimento por causa obxectiva.                                                                  

É necesario seguir co rexistro de horarios dos traballadores?

Salvo mellor criterio, o Real Decreto 8/2020, do 17 de marzo, que establece as medidas de urxencia polo COVID 19, non establece unha cancelación ou suspensión das obrigacións establecidas nesta materia. Así, se a empresa segue funcionando e o traballador está a desenvolver a súa xornada habitual, a empresa deberá levar o control de Xornada. Agora ben, o que si se pretendeu desenvolver no RD indicado é o teletraballo deixando ás partes, ante a situación de excepcionalidade, negociar as condicións da súa prestación e eximindo, se a implantación do sistema é por causa do COVID-19, das medidas de prevención de riscos no posto de traballo.                                                                                                                                                                                                                                       
 
Afectan os ERTE aos/ as traballadores/ as en situación de incapacidade temporal (IT) ou de maternidade ou paternidade?
 
Si, poden estar incluídos na relación de traballadores afectados polo ERTE que a empresa comunique á autoridade laboral para que pasen a cobrar a prestación por desemprego cando finalice a súa situación de incapacidade temporal. Este extremo deberá reflectirse expresamente na relación de persoas traballadoras afectadas polo ERTE.     
                                                                                                                                                                                                                                  
A empresa pode facerlle ao traballador unha redución do prezo/hora xustificándoo por este traballo que pasou a ser online?
 
Isto supoñería unha “modificación substancial das condicións do contrato”? Como traballador, cales son as miñas opcións? Non, non o pode facer de maneira unilateral sen levar a cabo o procedemento establecido no artigo 41 do Estatuto dos Traballadores ao tratarse dunha modificación da retribución. O traballador deberá efectuar a correspondente reclamación perante o xulgado do Social no prazo de 20 días desde que se produza a modificación.
 
Tanto na relación empresa-cliente como na relación empresa-traballador deberíanse recoller estas novas condicións de teletraballo no contrato? Pode ter algunha consecuencia non facelo?
 
Non, non é necesario en tanto se trate dunha medida de excepcionalidade como consecuencia do estado de alarma. Neste caso basta cun comunicado xeral da empresa impoñendo este sistema coas recomendacións sobre prevención de riscos laborais e adopción dos postos de traballo que sexan precisas. Se posteriormente quixésese modificar de maneira permanente a relación laboral para implantar o teletraballo si debería constar dita decisión nalgún documento, pero non necesariamente no contrato de traballo (un anexo, un acordo…).                             
                                                                                                    
Na miña empresa fixeron un ERTE, a empresa ten que pagarme os días que este mes estiven traballando?, correspóndeme algún tipo de liquidación?, cando e canto cobrarei da Seguridade Social?
 
Á primeira pregunta a resposta é si, a empresa acóllese a un ERTE que pode ir desde o día da declaración do estado de alarma, se optou pola causa de forza maior, ou desde a súa autorización pola autoridade laboral no caso de causa produtiva, etc., pero ata ese día os salarios deben abonarse con normalidade.
Á segunda, a resposta é negativa, non hai liquidación por canto a relación laboral non se extinguiu, digamos que tan só se suspendeu temporalmente, de feito, non se cursa baixa na seguridade social. Con relación á terceira pregunta, débese estar á cotización que se practicou pola empresa respecto do traballador, pois diso dependerá a prestación por desemprego que percibirá do Servizo Público de Emprego Estatal ( SEPE).
COVID-19: Nova prestación extraordinaria para autónomos afectados
Coñeza as medidas clave para traballadores e empresas pola COVID-19
Preguntas frecuentes sobre o aprazamento de cotas á Seguridade Social polo estado de alarma
Outras guías e consultas á Seguridade Social
21/04/20: CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS PARA A CONCESIÓN DE APRAZAMENTO DE PAGOS Á SEG.SOCIAL POLA COVID-19
Ante a situación de emerxencia sanitaria provocada polo coronavirus COVID-19 e a súa incidencia na liquidez das empresas e dos traballadores por conta propia ou autónomos, elévanse as contías das débedas aprazables por baixo das cales non será esixible a constitución de garantías para asegurar os aprazamentos, co fin de facilitar a concesión destes. Así, desde o 10.04.2020 non é necesaria a constitución de garantías no caso de que o total da débeda aprazable sexa igual ou inferior a 150.000 euros (antes 30.000 €) ou cando, sendo a débeda aprazable inferior a 250.000 € (antes 90.000 €), acórdese que se ingrese polo menos un terzo desta última antes de que transcorresen 10 días desde a notificación da concesión e o resto nos dous anos seguintes. ( Resol. 6/04/2020. BOE 9.04.2020).
 
SIMPLIFICACIÓN DA TRAMITACIÓN DOS PROCEDEMENTOS DAS ENTIDADES XESTORAS DA SEGURIDADE SOCIAL COMO CONSECUENCIA DA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA.
 
Adóptanse varias medidas, ante o peche das oficinas de atención e información ao cidadán das distintas entidades xestoras da Seguridade Social, para simplificar a tramitación dos procedementos que permitan ás entidades xestoras resolver de forma provisional en materia de prestacións da Seguridade Social.
 
1. No caso de que se careza de certificado electrónico ou clave permanente: ou Se ha de presentar os documentos, realizar trámites ou solicitar servizos, na Sede electrónica da Seguridade Social sede. seg-social. gob.es, mediante o «acceso directo a trámites sen certificado» accesible desde a web da Seguridade Social (www.seg-social.es); e en función da entidade xestora competente para xestionar as prestacións, a través das ligazóns establecidas para o efecto. A información manterase permanentemente actualizada a través da web da Seguridade Social www.seg-social.es. Provisionalmente admítese a identidade declarada polo interesado, sen prexuízo das comprobacións que poida facer a entidade xestora.
 
2. No caso de que o interesado careza de firma electrónica, debe deixar constancia expresa da súa vontade ou consentimento á tramitación do seu expediente.
 
3. Naqueles supostos nos que, debido ao peche de oficinas públicas, o interesado non poida presentar o documento preceptivo, debe achegar documentos ou probas alternativos que, no seu caso, obren no seu poder, da concorrencia dos requisitos ou condicións esixidos no procedemento para o recoñecemento ou revisión do dereito, sen prexuízo da obrigación de presentar os documentos preceptivos unha vez que deixe de estar vixente o estado de alarma. Se o interesado non tivese documentos alternativos que acrediten o seu dereito, pódese admitir unha declaración responsable.
 
Tras a solicitude presentada e os documentos achegados, a entidade xestora dita a resolución provisional, estimando ou desestimando o dereito. As entidades xestoras da Seguridade Social revisarán todas as resolucións provisionais de recoñecemento ou revisión de prestacións adoptadas baixo este réxime transitorio. No seu caso, efectuarase o abono daquelas cantidades que resulten procedentes tras a oportuna revisión.
 
No caso de que tras estas actuacións despréndase que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse as actuacións necesarias en orde a reclamar as cantidades indebidamente percibidas. Estas medidas entran en vigor o 8-4-2020 e manterán a súa eficacia ata que, tras a finalización da vixencia do estado de alarma, normalícese o funcionamento das oficinas de atención e información ao cidadán das distintas entidades xestoras da Seguridade Social. ( RDL 13/2020. Disp. Adic. 3ª 6. – BOE 8.04.2020)
   BUENAS PRÁCTICAS EN CENTROS DE TRABAJO - MINISTERIO SANIDAD

   INFORMACIÓN ECONÓMICA E FISCAL

   AXUDAS XULLO 2020

   Axudas TICCámaras 2020 para a Transformación Dixital de Pemes

   08 de Xullo de 2020

   Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

   O obxecto da convocatoria é a concesión de axudas ás empresas da demarcación cameral da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa no Programa TICCámaras 2020, co fin de impulsar a transformación dixital das pemes para facer fronte ao impacto económico da COVID-19, integrando ferramentas competitivas dixitais claves na súa estratexia e maximizando as oportunidades que a dixitalización ofrece ás pemes para reactivar a súa actividade, mellorando así a súa produtividade e competitividade. Beneficiarios Serán beneficiarias destas axudas as pemes, micropemes e persoas rexistradas no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, da demarcación territorial da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo Vilagarcía de Arousa que se atopen dadas de alta no Censo do IAE.

   BOPpo 08.07.20 Ayudas TICCámaras 2020_Pontev_Vigo_Vilagarcía

   Axudas para o fomento do emprego de 2020 do PICE. A Coruña

   02 de Xullo de 2020

   Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación da Coruña

   Mediante a presente convocatoria establécense dúas liñas de axuda destinadas ao fomento do emprego estable e o autoemprego de mozos beneficiarios do sistema nacional de garantía xuvenil e que participasen no Plan de Capacitación no marco do Programa Integral de Cualificación e Emprego ( PICE):

   • Liña 1. Contratación: O obxecto desta liña é a concesión de axudas ás empresas que contratasen a mozos beneficiarios do sistema nacional de garantía xuvenil, que participasen no Plan de Capacitación, por un tempo mínimo de 6 meses (180) días a tempo completo.
   • Liña 2. Autoemprego: O obxecto desta liña é a concesión de axudas a mozos beneficiarios do sistema nacional de garantía xuvenil, que participasen no Plan de Capacitación, e que se inscribiron no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, nun Colexio Profesional ou mutualidad de previsión social na provincia da Coruña. Beneficiarios Poderán ser beneficiarias destas axudas:
   • Liña 1. Contratación: Pemes, micropemes e persoas rexistradas no Réxime Especial de Traballadores Autónomos da demarcación territorial da Cámara de Comercio da Coruña, que se atopen dadas de alta no Censo do IAE.
   • Liña 2. Autoemprego: Mozos beneficiarios no sistema nacional de garantía xuvenil que polo menos finalizasen a orientación vocacional de Plan de Capacitación no marco do PICE e que se inscribiron no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, nun Colexio Profesional ou mutualidad de previsión social.

   BOPCo 02.07.20 Ayudas para fomento del empleo de 2020 del PICE

   Programa Emega para o fomento do emprendemento feminino

   06 de Xullo de 2020

   Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

   Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras das axudas do programa Emega para fomentar o emprendemento feminino en Galicia. Este programa comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información, asesoramento e orientación empresarial co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres.

   Co dito fin, o programa Emega comprende as seguintes liñas de axuda:

   1. Liña Emprende: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en marcha de novas iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.
   2. Liña Innova: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a implantación de medidas innovadoras para a mellora da competitividade en empresas constituídas por mulleres, e que impliquen a creación de emprego feminino vinculado ao proxecto de mellora.
   3.  Liña Activa: liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a reactivación e consolidación de empresas constituídas por mulleres, a través de medidas de renovación, implantación, ampliación ou cambio de localización da actividade dirixidas a paliar unha situación económica adversa, e que resulten necesarias para o mantemento do emprego por conta propia e por conta allea, así como para acadar o necesario equilibrio empresarial e asegurar a súa pervivencia e consolidación no actual contexto económico, contexto que se viu agravado pola situación da pandemia polo COVID-19.
   4. Liña ITEF: liña de axudas económicas mediante incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica, promovidas por mulleres e que supoñan a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.
   5. Concilia: axuda complementaria das liñas Emprende, Innova, Activa e ITEF para promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, nas súas dúas modalidades:
    • Concilia-promotoras e
    • Concilia-persoas traballadoras por conta allea.

   Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2019 e a data da fin do prazo de presentación de solicitudes ao abeiro desta convocatoria, sempre que cumpran todas as condicións e requisitos comúns e os específicos da correspondente liña ou tipo de axuda previstos nesta resolución.

   DOGa 06.07.20 Programa Emega. Fomento emprendemento feminino

   Programa Cheque autónomo seguimos adiante

   06 de Xullo de 2020

   Consellería de Economía, Emprego e Industria

   A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados na actual situación económica motivada pola pandemia do COVID-19.

   Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde:

   As persoas traballadoras autónomas ou mutualistas de mutualidade do colexio profesional con domicilio fiscal en Galicia que estean en activo e cumpran os seguintes requisitos:

    • Que non percibisen prestación extraordinaria por cesamento temporal de actividade motivada pola pandemia do COVID-19, o que demostrará cunha declaración responsable.
    • Que teñan unha diminución na facturación superior ao 50 % comparando a facturación do segundo trimestre de 2020 coa do primeiro trimestre de 2020, o que demostrarán cunha declaración responsable.
    • Que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2019 (ou do último ano que a presentara), que demostrará cunha declaración responsable.

   As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia que estean en activo e que cumpran os seguintes requisitos:

    1. Que as persoas traballadoras autónomas societarias non percibisen prestación extraordinaria por cesamento temporal de actividade motivada pola pandemia do COVID-19, o que demostrará cunha declaración responsable.
    2. Que teñan unha diminución na facturación superior ao 50 % na facturación, comparando a facturacións do segundo trimestre de 2020 coa do primeiro trimestre de 2020, o que demostrará cunha declaración responsable.
    3. A empresa teña unha base impoñible no imposto de sociedades da declaración referida ao ano 2019 (ou á última declaración presentada) inferior a 30.000 euros (segundo o recadro 552 do imposto do sociedades), que demostrará cunha declaración responsable.

   Quedan excluídos desta orde os familiares que, de maneira habitual, realizan traballos para persoas traballadoras autónomas ou mutualistas de colexio profesional e que non teñan a condición de persoas traballadoras por conta allea .

   Tanto as persoas traballadoras autónomas como as mutualistas e as sociedades deben ter un período mínimo de actividade de 12 meses inmediatamente anteriores á declaración do Estado de alarma (Real decreto 463/2020, do 14 de marzo BOE núm. 67, do 14 de marzo), segundo a comprobación de vida laboral para a persoa traballadora autónoma ou alta no IAE para as sociedades.

   DOGa 06.07.20 Programa Cheque autónomo seguimos adiante

   PRÉSTAMOS ICO E AXUDAS IGAPE

   Para aquelas empresas afectadas por un ERTE debido á situación de alarma sanitaria da COVID-19, establécense uns préstamos nacionais (ICO) e axudas autonómicas (IGAPE).

   O préstamo ICO hai que solicitalo no banco, que ten unas condicións (respecto do tipo de interés) diferentes dun préstamo normal.

   A través do IGAPE pódese obter unha subvención do interés do préstamo. Esta liña de axudas está limitada.

   Línea de avales ICO COVID-19

   Préstamos IGAPE COVID-19 Entregable

   Préstamos IGAPE COVID-19 Ficha

   *Podes consultar as condicións que o Banco Sabadell a través do Convenio co COLEF Galicia ofrece.

   Liquidez para as empresas galegas ante a COVID-19. Foro Faro de Vigo

    

   Línea ICO COVID-19. Plan especial para colexiados/as

    

   21/04/2020. RDL 15-2020 Medidas urxentes para apoiar economía e empregoAcceder.

    

   Información Sectorial

   RECURSOS DE INTERÉS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

   Guía: 100 medidas para combatir a covid-19 en instalacións deportivas

   Informe CSIC sobre a transmisión do SARS-C0V2 en praias e piscinas (08/05/2020)

   “Non hai evidencia de que o virus que causa CIVD-19 poida transmitirse ás persoas a través da auga en piscinas, jacuzzis, spas ou áreas de xogo coa auga. o funcionamento e mantemento axeitados (incluidas a desinfección con cloro ou bromo) destas instalacións deberían inactivar o virus na auga”.

   Guía Ministerio de SanidadeGuía para a reapertura de piscinas (05/05/2020)

   Recomendacións deseñadas para establecer estándares mínimos nas operacións e mantemento para a reapertura das piscinas definidas no RD 742/2013, co fin de minimizar o potencial de transmisión de COVID-19 e proporcionar un ambiente seguro e saludable nestas instalacións.

   A ter en conta sobre a toma de temperatura corporal (01/05/2020)

   A temperatura corporal considérase un dato de saúde das persoas, polo que é considerada información sensible e debe ter unha protección especial.

   NORMATIVA E RECURSOS DE INTERÉS "EDUCACIÓN FÍSICA"

   Actualización Protocolo Educación Galicia

   Versión do Protocolo de Educación en Galicia. Curso 2020-21 coas actualizacións de 16/09/2020

   Orientación para a Educación Física en Galicia

   Orientacións metodolóxicas e organizativas do Grupo de EFD especialistas en Docencia da EF do COLEF Galicia

   Orientación para a Educación Física en Murcia

   Medidas organizativas en Educación Física para el curso 2020-21. Consejería de Educación y Cultura. Región de Murcia.

   Recomendacións para Educación Física por COVID- 19

   Infografías da Universidade de Valencia

   Orientacións para a Actividade Física no Exterior

   Actividad Física en el Exterior COVID-19. Recomendaciones. Universidad de Málaga. 

   Protocolos en Centros Educativos Non Universitarios

   Adaptación do Protocolo COVID-19 (22/06/2020) en centros non universitarios para o curso 2020-21 coas instruccións nacionais

   Recomendaciones Educación Física Segura

   Guía de recomendacións para unha Educación Física Segura e Responsable ante a “Nova Normalidade” realizada polo Consejo COLEF

   Protexer a saúde nas aulas – UNICEF

   Este documento da resposta ao reto de protexer o dereito á saúde para garantir o dereito á educación, ante a posibilidade de reanudar a actividade no sistema educativo.

   Guía de Actuación en Centros Educativos

   Guía do Ministerio de Sanidade en relación á aparición de casos de COVID-19 en centros educativos

    

   Novo modelo deportivo

   Los efectos de esta pandemia serán duraderos y, por ahora, impredecibles. Pero la imagen que nos devuelve el presente del deporte es ciertamente desoladora. Quizá por ello sea el momento de repensar el modelo de deporte que deseamos para el futuro. Un modelo insostenible desde el punto de vista económico, ético y medioambiental o un modelo más humano, respetuoso con la diversidad de género, de capacidades, de opiniones. Un modelo más democrático en la gestión y en la participación en la práctica deportiva. Un modelo de deporte comprometido, en definitiva, con los valores del esfuerzo, la responsabilidad social y los principios éticos universales como proclama la Carta Olímpica (Alberto Carrio, 2020. Universidad Pompeu Fabra)

   Posible incremento no deporte de ocio

   No es descartable, sin embargo, que la experiencia del confinamiento, unida a una mayor atención del común de ciudadanos a las cuestiones relacionadas con la propia salud como una de sus consecuencias directas, puedan dar paso a un fenómeno de concienciación de las bondades de la práctica deportiva o del ejercicio físico entre la población, y a un incremento consiguiente de las personas con el propósito de “hacer deporte”. Pero, en tal caso, lo más probable es que los efectos de esta hipotética tendencia se tradujesen en un aumento de las actividades relacionadas con el llamado “deporte de ocio”, más que propiamente del deporte de competición no federado. Sin olvidar que este tipo de cambio de hábitos deportivos relacionados con la influencia de un fenómeno concreto suelen tener carácter pasajero. (Diego Molina, 2020. Abogado especialista en Derecho Deportivo).

   • 25/04/2020. Enquisa sobre impacto do COVID na colexiación (Madrid). Accede

   • 24/04/2020. O colectivo médico apoia o mantemento do exercicio físico durante o confinamento. Accede

   • 22/04/2020. Informe usuarios de ximnasio: hábitos e intencións Post COVID-19. Accede

   • 21/04/2020. Pekín pecha novamente ximnasios por temor a nova onda de COVID-19. Accede

   • Protocolo para limpar e hixienizar o centro deportivo para a reapertura tras o confinamento. Accede

   • COVID-19. Impacto a corto prazo sobre operadores fitness e consellos para reapertura. Accede

   • COVID e EQUIPAMENTO DEPORTIVO.  Accede

   AXUDAS AUTONÓMICAS AO TRABALLO AUTÓNOMO E EMPRESAS 2022

   DOG Núm. 250 Xoves, 30 de decembro de 2021 Consellería de Emprego e Igualdade ORDE do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a promoción e consolidación do emprego autónomo no marco do Plan de recuperación, transformación e...

   A XUNTA LEMBRA COMO PRACTICAR O DEPORTE NON FEDERADO

   A Xunta lembra que o deporte non federado pode levarse a cabo aplicando o protocolo FISICOVID-DXTGALEGO A celebración de eventos deportivos e outras actividades deportivas non federadas de carácter organizado como campus deportivos, campamentos deportivos e outras...

   AMPLIACIÓN AFOROS COMPETICIÓNS DEPORTIVAS (01/10/2021)

   Consellería de Sanidade ORDE do 29 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na...

   Recursos Práctica Física

   CONSELLOS DE EXPERTOS

   Durante o confinamento non é recomendable adestrar máis do habitual. Ezequiel Rey Eiras. Colexiado: 53336.

   A importancia de adaptar ao exercicio. Héctor Tarrío Pérez. Colexiado: 54966.

   Actividade física para facer na casa-1. Carlos Vales Porto. Colexiado: 9841.

    

   Actividade física para facer na casa-2. Carlos Vales Porto. Colexiado: 9841.

   RECURSOS DOCENTES

   RECURSOS LÚDICOS PARA TODOS/AS