Seleccionar página

Ante a evolución epidemiolóxica positiva da pandemia de COVID-19 e o oportuno cumprimento dos criterios establecidos en fases anteriores, o Goberno e as Comunidades Autónomas acordaron extender a flexibilización dalgunhas medidas en determinadas unidades territoriais, contempladas na Orde SND/414 do 16 de maio de 2020, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Accede á Orde SND/414 do 16 de maio de 2020 completa.

Esta orde será de aplicación nas unidades territoriais que pasan a Fase 2. Accede á Guía da Fase 2

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Os adestramentos dos deportistas desenvolveranse sempre cumprindo estritamente as medidas de prevención e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias. Os deportistas non poderán compartir ningún material de uso individual. Se isto non fose posible, calquera equipo ou material utilizado para exercicios tácticos ou adestramentos específicos ou de mantemento mecánico e de material ou equipamento de seguridade, terá que ser desinfectado tras cada uso.
Procederase á limpeza e desinfección das instalacións de acordo co establecido na orde ministerial.
Os deportistas integrados en clubs participantes en ligas non profesionais poderán realizar adestramento básico, de maneira individual, nos centros de adestramento de que dispoñan os clubs ou noutro tipo de instalacións que se atopen abertas ao público.
A licenza emitida pola federación deportiva serve de acreditación para o deportista.
Os clubs deportivos profesionais ou Sociedades Anónimas Deportivas poderán desenvolver adestramentos de carácter total dirixidos á fase previa da competición, incluíndo accións conxuntas en grupos de varios deportistas ata un máximo de 14 persoas.
As tarefas de adestramento en ligas profesionais desenvolveranse sempre que sexa posible por quendas, evitando superar o 50% da capacidade da instalación para os deportistas.
Está permitido o uso dos vestiarios.
As reunións técnicas de traballo pódense realizar cun máximo de 15 participantes, incluíndo ao técnico, e mantendo as medidas de seguridade establecidas.
Os árbitros poden acceder ás instalacións, para o seu adestramento, nas mesmas condicións aplicables aos deportistas e persoal técnico.
Os medios de comunicación non poden asistir ás sesións de adestramento.
Continuación da competición das ligas Profesionais.
 • A competición renovarase sen público e a porta pechada.
 • Permitirase a entrada de medios de comunicación para a retransmisión da competición.
 • O Consello Superior de Deportes, antes do inicio da competición, determinará o número de persoas que poderán acceder aos estadios e pavillóns.

Apertura de instalacións cubertas

 • A competición renovarase sen público e a porta pechada.
 • Poden acceder os deportistas de alto nivel, de alto rendemento, profesionais, federados, árbitros ou xuíces e persoal técnico federativo.
 • A actividade deportiva requirirá concertar cita previa coa entidade xestora. Para iso, organizaranse quendas horarias, fóra dos cales non se poderá permanecer na instalación.
 • Respectarase o límite do 30% de capacidade de aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto no relativo ao acceso, como durante a propia práctica.
 • Só pode acceder co deportista un adestrador no caso de ser necesario, circunstancia que deberá acreditarse. Exceptúanse as persoas con discapacidade ou menores que requiran a presenza dun acompañante.

Apertura de piscinas deportivas

 • Pódense abrir as piscinas ao aire libre ou cubertas para a realización de actividades deportivas.
 • Teñen acceso preferente os deportistas integrados, a través da correspondente licenza, na federación deportiva cuxas modalidades e especialidades deportivas desenvólvanse no medio acuático; natación, salvamento e socorrismo, tríatlon, pentalón moderno e actividades subacuáticas.
 • Requírese concertar cita previa coa entidade xestora da instalación. Para iso, organizaranse quendas horarias, fóra dos cales non se poderá permanecer na instalación.
 • Respectarase o límite do 30% de aforo en cada piscina, tanto no relativo ao acceso, como durante a propia práctica, excepto cando a piscina divídase por rúas de adestramento, situación na que só poderá exercer actividade un deportista por rúa.
 • Está permitido o uso de vestiarios
 • Só pode acceder co deportista un adestrador no caso de ser necesario, circunstancia que deberá acreditarse. Exceptúanse as persoas con discapacidade ou menores que requiran a presenza dun acompañante.

PISCINAS E PRAIAS

Pódense abrir ao público as piscinas recreativas e a elas pode acceder calquera persoa sempre que se manteña o aforo máximo dun 30% da capacidade da instalación. Se non se poden manter a distancia de seguridade entre usuarios reducirase o aforo.
Para acceder á piscina é necesario concertar cita previa coa entidade xestora da instalación.
As normas de hixiene e prevención lembraranse aos usuarios de piscinas e praias mediante cartelería visible ou mensaxes de megafonía, así como a necesidade de abandonar a instalación #ante calquera síntoma compatible co COVID-19.
Deberanse limpar e desinfectar os equipos e materiais habituais como vaso, corcheras, material auxiliar de clases, reixa perimetral, caixa de primeiros auxilios, despachos de billetes, así como calquera outro en contacto cos usuarios.
A limpeza e desinfección de superficies en contacto frecuente coas mans dos usuarios, como pomos das portas dos vestiarios, ou varandas, realizarase polo menos tres veces ao día.
Débese establecer unha distribución espacial de usuarios para garantir a distancia de seguridade mediante sinais no chan limitando os espazos. Os obxectos persoais, como toallas, deben permanecer dentro do perímetro de seguridade.
Non se poden usar as duchas dos vestiarios nin as fontes de auga.
Pódese acceder ás praias da mesma provincia, illa ou unidade territorial de referencia establecida no plan de desescalada.
Os bañistas deberán facer un uso responsable da praia, tanto desde o punto de vista ambiental como sanitario.
Na praia está permitida a práctica de actividades deportivas, profesionais ou de recreo, sempre que se poidan desenvolver individualmente e sen contacto físico, permitindo manter unha distancia mínima de dous metros entre os participantes.