Seleccionar página

TODO O QUE DEBEN SABER OS/AS EDUCADORES/AS FÍSICO DEPORTIVOS/AS SOBRE A FASE 1 DO PLAN DE TRANSICIÓN CARA Á NOVA NORMALIDADE

As Ordes referidas á fase 1 sobre o Plan de transición cara á nova normalidade expoñen medidas de  desescalada que afectan o sector deportivo en xeral, e á profesión da educación física e deportiva en particular: actividade en centros de rendemento, desenvolvemento de adestramentos de clubs e  SAD integradas en ligas profesionais, apertura de instalacións ao aire libre e centros deportivos, inicio da prestación de servizos de turismo activo e especificación sobre as condicións da navegación deportiva e actividades aeronáuticas.

Coa activación do Plan da transición cara á nova normalidade, a inicios de maio, a preocupación desta Organización Colexial sobre a afectación no sector deportivo, así como noutros afíns nos que prestan servizos as persoas educadoras físico deportivas, foi máxima.

As Ordes do 3 de maio non deixaban claro se os servizos profesionais dos/as educadores/ as físico deportivos/ as poderían retomarse en fase 0 nas condicións indicadas nas devanditas normas. Por iso, procedeuse a realizar unha consulta ao departamento responsable. Con todo, aínda non se recibiu resposta, a pesar de que a interpretación incorrecta que puidesen estar a facer da norma os nosos/ as colexiados/ as puido estar a carrexar consecuencias negativas na súa economía e risco de posibles sancións.

Agora, as novas Ordes publicadas durante a fin de semana, que avanzan unha nova fase para determinadas unidades territoriais, expoñen un novo contexto.

En concreto, a Orde SND/399/2020, de 9 de maio e a Orde TMA/400/2020, de 9 de mao, detallan as seguintes cuestións relacionadas coa actividade deportiva:

Tamén debemos sinalar que as franxas horarias para as saidas con menores, para pasear ou para practicar actividade físico-deportiva ao aire libre desde o luns 11 de maio poden ser modificadas polas comunidades e cidades autónomas, polo que estas poderían comezar ata dúas horas antes e terminar ata dúas horas despois, a condición de que non se incremente a duración total de cada franxa.

Os/as educadores/as físico deportivos/as poden solicitar, en caso de ser necesario, un certificado colexial co que xustificar o seu exercicio profesional.

A continuación ofrecemos un resumo de todo o articulado (Anexo I), outro sobre as medidas de hixiene obrigatorias que se debe ter en conta para a apertura dos centros e a prestación de servizos profesionais (Anexo II).

ANEXO I

ESPECIFICACIÓNS DA FASE 1 QUE AFECTAN AOS/ÁS EFD

OUTRAS MEDIDAS QUE PUIDERAN AFECTAR ÁS ACTIVIDADES DOS/DAS EFD

ANEXO II

MEDIDAS DE HIXIENE E PREVENCIÓN PARA EFD E OS SEUS CENTROS DE TRABALLO para a fase 1, según a Orde SND/399/2020, de 9 de maio