Seleccionar página

Todos os colexiados EXERCENTES inscritos no seu Colexio Profesional da Educación Física e do Deporte teñen incluído o Seguro de Responsabilidade Civil.

A Responsabilidade Civil é un concepto xurídico cuxa finalidade é regular o sistema de compensacións económicas reparadoras dos danos producidos a terceiros como consecuencia de relacións contractuais ou extra-contractuais.

O obxectivo do seguro de Responsabilidade Civil Profesional é facer fronte aos danos persoais e materiais  que, involuntariamente, polos seus erros ou omisións, o profesional puidese causar aos seus clientes no exercicio da súa profesión, así como os prexuízos que deles puidésense derivar. O asegurador asume as consecuencias económicas dos feitos acaecidos e cubertos polo contrato, reparando o dano causado polo asegurado a un terceiro, ata o límite pactado na póliza de seguro, que é o documento que contén as condicións que regulan a relación contractual entre asegurador e asegurado, recollendo os dereitos e deberes das partes. Este servizo non é só unha garantía para os Colexiados, senón tamén para quen presta os seus servizos. De non ser un profesional colexiado respondería co seu propio patrimonio cando hai sentenza en firme por neglixencia profesional.

[Vía Consejo COLEF: 07/05/2024]

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 2024-2025:

 • Aseguradora: HISCOX, S.A.
 • Mediador: Howden Iberia.
 • Póliza Nº: HD IP6 20212530
 • Periodo de cobertura: 08/05/2024 hasta 07/05/2025.
 • Resumen de la actividad profesional cubierta: actividades profesionales que contemplan los estatutos de los Colegios Oficiales, los acuerdos plenarios previos a la firma de esta póliza, así como la legislación vigente (entre la que se encuentra la que regula el ejercicio profesional en el deporte con denominaciones diversas según la comunidad autónoma de la que provenga la norma (profesor/a de educación física, monitor/a, entrenador/a, preparador/a físico/a, director/a deportivo/a, entrenamiento físico con cardiópatas, entre otros).
 • Ámbito Territorial: Todo el mundo excepto USA y Canadá.
 • LÍMITES Y FRANQUICIAS:
  • 2.000.000 € por reclamación, asegurado y periodo de seguro. Sin franquicia.
  • Sublímite RC Patronal: 300.000 € por víctima.
  • Sublímite Gastos de asistencia psicológica: 80.000 €
  • Sublímite Compensación por asistencia a juicio: para cualquier gerente, socio o administrador que sea asegurado: 500 €, para cualquier empleado: 250 €.
  • Pérdida de documentos: 60.000 € (franquicia 15%).
  • Inhabilitación profesional: 2.400 €, máximo 18 meses.
  • Deportes peligros: 250.000 € (franquicia 600 €).

Descargar Póliza SRC – 2024/2025