Seleccionar página

Renovado o Seguro RC Profesional dos/ as EFD

O SEGURO DE RC PROFESIONAL DOS/AS EDUCADORES/AS FÍSICO DEPORTIVOS/AS É UNHA GARANTÍA PARA A CIDADANÍA QUE RECIBE OS SEUS SERVIZOS – Póliza de SRC Profesional

A especificidade das coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profesional dos/as educadores/ as físico deportivos/as (profesionais con titulación universitaria en Ciencias da Actividade Física e do Deporte colexiados/as) é unha garantía máis para a cidadanía que contrata servizos de educación física e deportiva, protexéndolles ante os danos persoais, materiais e consecuenciales que, involuntariamente, polos seus erros ou omisións, poida causar o/a profesional.

Ante a renovación anual do Seguro de Responsabilidade Civil Profesional (SRCP) do Consello Xeral da Educación Física e Deportiva (Consejo COLEF), do que son aseguradas todas as persoas educadoras/ as físico deportivos/ as colexiadas en modalidade ejerciente dos Colexios Oficiais, esta corporación quere lembrar a importancia deste servizo de aseguramento para a cidadanía que recibe servizos de educación física e deportiva.

A contratación dun/ha educador/a físico deportivo/a garante que este/a profesional conta cun SRCP específico e proporcionado pola Organización Colexial para facer fronte aos danos persoais, materiais e consecuenciales que, involuntariamente, polos seus erros ou omisións, o/a profesional puidese causar aos seus clientes/ as no exercicio da súa profesión, así como os prexuízos que deles puidésense derivar.

A cidadanía pode asegurarse de que a persoa á que contratou é realmente un/ha educador/a físico deportivo/a (profesional con titulación universitaria en Ciencias da Actividade Física e do deporte colexiado/a a través do censo colexial. Isto non soamente reportaralle a certeza de que conta cun SRCP específico, senón que tamén lle achegará as máximas garantías, dado que a nosa Organización Colexial vela pola saúde e a seguridade nos servizos de educación física e deportiva, garantimos a boa práctica profesional, protexemos o interese xeral, controlamos e supervisamos o exercicio profesional, loitamos contra o intrusismo, protexemos os teus dereitos como cidadán/a, achegamos confianza e calidade no servizo, garantimos a autonomía e independencia dos/as profesionais e, o máis importante, todos/as os/as educadores físico deportivos/ as están suxeitos a unhas normas deontolóxicas que son as referencia no comportamento profesional, e que deben ter primacía fronte a posibles imposicións por parte de empregadores públicos ou privados.

CONDICIÓNS PARTICULARES

Ademais das condicións especiais e xenerais habituais dunha póliza de responsabilidade civil, o Consello COLEF delimitou as CONDICIÓNS PARTICULARES adecuándoas aos contextos das diferentes especialidades profesionais e ocupacións técnicas que desenvolven os/as colexiados/as da Educación Física e Deportiva.

Actividades profesionais que contemplan os estatutos dos Colexios Oficiais, os acordos plenarios previos á firma desta póliza, así como a lexislación vixente (entre a que se atopa a que regula o exercicio profesional no deporte con denominacións diversas segundo a comunidade autónoma da que proveña a norma (profesor/a de educación física, monitor/a, adestrador/a, preparador/a físico/a, director/a deportivo/a, etcétera), facéndose constar tamén o seguinte:

 1. Quedan expresamente incluídas na cobertura as prestacións de servizos en réxime de colaboración, isto é, colaboracións desinteresadas sen remuneración ou retribución das persoas colexiadas, en actividades de tecnificación, adestramento, iniciación, etcétera, con persoas de todo tipo (poboación xeral, escolares, federadas, poboacións especiais, etcétera).
 2. Quedan cubertas as actividades de peritación que requiran a aplicación das Ciencias da Actividade Física e do Deporte (supervisión de probas físicas para oposicións, concursos, etcétera).
 3. Queda incluída a responsabilidade civil derivada da realización de ergometrías, probas de esforzo, tests ou valoracións da condición física dos deportistas ou clientes das persoas colexiadas, incluídos os tests de lactato, salvo os de natureza diagnóstica reservadas a profesionais sanitarios.
 4. Queda expresamente incluída a cobertura de análise biomecánicos do xesto deportivo, incluíndo a análise da pisada, a análise ergonómica dos complementos e equipamentos deportivos e o estudo do comportamento biomecánico do sistema músculo- esquelético das persoas deportistas ou clientes das persoas colexiadas, salvo aquelas actividades reservadas aos profesionais sanitarios.
 5. Quedan incluídas as actividades das persoas colexiadas no ámbito da investigación das Ciencias da Actividade Física e do Deporte, con relación ás actividades profesionais contempladas nos estatutos dos Colexios Oficiais, os acordos plenarios, a lexislación vixente e a que se describe expresamente nestas condicións particulares, incluíndo aquela con carácter innovador, a condición de que, no caso de ser necesario, cóntese coa aceptación do correspondente comité de ética.
 6. Quedan incluídas as actividades de electrofitness, é dicir, aquelas que combinan o fitness tradicional co sistema de electroestimulación (EMS), guiado en todo momento por unha persoa profesional colexiada.
 7. Queda incluída a cobertura polo exercicio profesional mediante plataformas virtuais.
 8. Queda incluída a impartición de clases a alumnos de todo tipo e en calquera ensinos relacionados coas Ciencias da Actividade Física e do Deporte (educación infantil, educación primaria, bacharelato, ensinos de réxime especial, formación profesional, universidade, ensinos non regrados, etcétera).
 9. Quedan incluídas as actividades do persoal docente de educación física en cumprimento das obrigacións previstas na lexislación educativa (convivencia escolar, acoso escolar, etcétera).
 10. Queda incluída a organización de actividades físico-deportivas que precisen a aplicación, polas persoas colexiadas, das Ciencias da Actividade Física e do Deporte, pero non a responsabilidade como empresa organizadora ou titular de eventos ou espectáculos deportivos, é dicir, aqueles eventos ou espectáculos deportivos nos que a actividade física dos participantes non está conducida, guiada, supervisada ou programada por unha persoa colexiada.
 11. Queda incluída a responsabilidade civil de explotación, é dicir, a que se esixiu ao asegurado na súa condición de titular das actividades profesionais polos actos propios ou dos seus empregados ou das persoas de quen legalmente deba responder.
 12. Quedan incluídas as actividades profesionais das persoas colexiadas para readaptar, reentrenar e/ou reeducar a persoas, grupos ou equipos con lesións e patoloxías, compitan ou non, sempre que as persoas colexiadas apliquen as Ciencias da Actividade Física e do Deporte, e non as técnicas reservadas en exclusiva a profesionais sanitarios.
 13. Quedan incluídas as actividades profesionais das persoas colexiadas en relación á preparación, asesoramento, planificación, desenvolvemento e avaliación de actividades físico-deportivas, sempre que as persoas colexiadas apliquen as Ciencias da Actividade Física e do Deporte, orientadas á mellora da calidade de vida e a saúde en todo tipo de poboacións (infanto-xuvenil, adultos, mulleres embarazadas ou en puerperio, persoas maiores, persoas con patoloxías e problemas de saúde e asimilados, etcétera).
 14. Queda incluída a cobertura pola prestación de servizos profesionais con ocasión dos deportes perigosos ou de aventura como, por exemplo, os seguintes: parkour, rápel, canoaxe, descenso de canóns, exploración de cavernas, escalada técnica vertical, rocódromos artificiais, delfinoterapia, tirolesa, tiro con arco, quads, alpinismo, submarinismo, mergullo, kaiak, equitación/ equinoterapia, esquí, esquí acuático, snowboard, paintball, etcétera.
 15. Quedan incluídos os servizos profesionais de salvamento e socorrismo (tendo en conta as funcións atribuídas a pola lexislación vixente, incluíndo os convenios colectivos nos que se integra a figura do socorrista).
 16. Queda incluída a actividade de patrocinio e/ou difusión de eventos, para o Consejo COLEF os Colexios Oficiais.

 

Accede á póliza completa