Seleccionar página

EFD PRO SERVIZOS PROFESIONAIS SEGUROS é unha marca rexistrada na Oficina Española de Patentes e Marcas co número M4066417/2020

Obxecto

Posibilitar aos/ás Educadores/as Físico Deportivos/as colexiados/as obter un selo de calidade que recoñece a seguridade nos seus servizos profesionais. O COLEF Galicia concederá a licencia de uso coa denominación EFD PRO® Servizos Profesionais Seguros.

Aportar visibilidade e confiabilidade para o/a EFD que atende as actividades de exercicio físico ou deporte coas máximas garantías técnicas e profesionais, a través dos medios de comunicación colexial, o rexistro público e a garantía ante a cidadanía que supón o respaldo do colexio profesional.

Requisitos

1ª CONVOCATORIA (2020):

 

– Estar colexiado/a en modalidade exercente

– Estar ao corrente de pago

– Non constar expediente disciplinario aberto

*Os requisitos poderán mudar en vindeiras convocatorias

Tramitación

Prazo de solicitude aberto ata o 31 de xullo de 2020

Calquera colexiado/a exercente (independentemente do ámbito: educación, adestramento, xestión deportiva, recreación, saúde) poderá solicitar a concesión do Selo EFD PRO® Servizos Profesionais Seguros para a súa tarefa profesional. O COLEF Galicia facilitará o formulario telemático necesario ao/á solicitante, que deberá acompañar a documentación requerida. Recibida a solicitude abrirase un expediente persoal que será a referencia para o procedemento administrativo.

Compromisos

A persoa solicitante:

 • Responsabilízase da veracidade da información remitida.

 • Comprométese a:

  • Cumprir cos requisitos de concesión durante a súa vixencia.

  • Comunicar calquer cambio nos mesmos.

  • Facer un uso ético.

  • Cooperar na súa difusión e calidade.

  • Aceptar a publicación no rexistro público.

Emisión

Na convocatoria de 2020 o selo concederase por un periodo de 6 meses, sempre e cando se mantiveran todos os requisitos establecidos. En caso contrario deixaría de ter efecto unha vez confirmado a ausencia dalgún dos mesmos.

O custe de emisión e tramitación do selo na convocatoria de 2020 está SUBVENCIONADO para persoas colexiadas.

O selo inclúe copia dixital axeitada para expoñer ao público cunha validez determinada.

O selo inclúe o número de colexiación e especialidade profesional.

Emitirase un único certificado por solicitante/especialidade. En caso de realizarse varias solicitudes, será tramitada a primeira introducida cos datos válidos.

Renovación

Para a renovación do selo EFD PRO® Servizos Profesionais Seguros será necesario unha nova solicitude nuncha nova convocatoria, e cumprir cos requisitos actualizados.

O selo poderá anularse de producirse un incumprimento dos seus requisitos, expediente disciplinario ou renuncia do/a solicitante.

Uso

Considérase uso abusivo cando se empregue de xeito enganoso, por profesionais non certificados, por aqueles que incumpran os requisitos establecidos, ou en lugar diferente ao comunicado.

Ademáis das sancións disciplinarias recollidas estatutariamente, calquer uso abusivo do certificado, sexa pola persoa solicitante ou terceiros, da dereito a que o COLEF Galicia emprenda as accións xudiciais que considere.

EFD PRO® Servizos Profesionais Seguros é unha marca rexistrada na Oficina Española de Patentes e Marcas e propiedade de COLEF Galicia.

Rexistro Público

O COLEF Galicia manterá a través da plataforma on-line un rexistro público, co obxectivo de dar a coñecer públicamente o/a Educador/a Físico Deportivo/a certificado, localización, e vixencia do selo profesional.

Protección de Datos

Responsable do tratamento: COLEXIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA E CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DE GALICIA “COLEF GALICIA” CIF: Q3678001C Dirección Postal: RÚA LOPE GÓMEZ DE MARZOA S/N EDIFICIO FEUGA DESPACHO 20, 15705 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) Teléfono: 981553363 Correo electrónico: colef@colefgalicia.com 

Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283532  Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org.

Dacordo ao establecido na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os datos persoais que nos facilite serán tratados por COLEXIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA E CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DE GALICIA, coa finalidade de levar unha correcta organización, xestión, tramitación, seguimento e control dos servizo de certificación a realizar. 

Informámoslle que os datos contidos na súa solicitude serán cedidos a outras entidades ou Organismos Públicos cos que exista unha obrigación legal, así como a aquelas empresas ou entidades coas que a Organización ten asinados convenios ou a colaboradores co fin de poder lograr unha maior difusión do certificado. 

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados. COLEXIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA E CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DE GALICIA non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís. 

Vostede ten dereito a opoñerse e/ou retirar o consentimento/ s ao tratamento dos datos indicado/ s anteriormente, no seu caso, e en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada, mediante notificación ao responsable do tratamento nas  direccións anteriormente indicadas.

Igualmente, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidad de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, achegando copia do seu DNI ou documento equivalente, ou directamente #ante o delegado de protección de datos. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

 

 

Solicitude


X