Seleccionar página

Seguro RC

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
COMO DECLARAR UN SINISTRO

1.    Descarga a folla de “declaración de sinistro” e énchea cos datos oportunos

CUBRIR PARTE OFF-LINE

CUBRIR PARTE ON-LINE

2.    Contacta co teu colexio autonómico para poder iniciar o trámite coa compañía aseguradora

PREGUNTAS FRECUENTES

CONDICIONES PARTICULARES E XERAIS

Todos os colexiados EXERCENTES inscritos no seu Colexio Profesional da Educación Física e do Deporte teñen incluído o Seguro de Responsabilidade Civil.

A Responsabilidade Civil é un concepto xurídico cuxa finalidade é regular o sistema de compensacións económicas reparadoras dos danos producidos a terceiros como consecuencia de relacións contractuais ou extra-contractuais.

O obxectivo do seguro de Responsabilidade Civil Profesional é facer fronte aos danos persoais e materiais  que, involuntariamente, polos seus erros ou omisións, o profesional puidese causar aos seus clientes no exercicio da súa profesión, así como os prexuízos que deles puidésense derivar. O asegurador asume as consecuencias económicas dos feitos acaecidos e cubertos polo contrato, reparando o dano causado polo asegurado a un terceiro, ata o límite pactado na póliza de seguro, que é o documento que contén as condicións que regulan a relación contractual entre asegurador e asegurado, recollendo os dereitos e deberes das partes. Este servizo non é só unha garantía para os Colexiados, senón tamén para quen presta os seus servizos. De non ser un profesional colexiado respondería co seu propio patrimonio cando hai sentenza en firme por neglixencia profesional.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PROFESIONAL

O COLEF Galicia, a través do Consello Xeral de COLEF e CAFD, ten subscrito un seguro básico de responsabilidade civil coa entidade aseguradora BERKLEY, que garantiza o pago das indemnizacións que poidera resultar civilmente responsable o Asegurado/Colexiado conforme a dereito, por danos corporais, materiais e os prexuízos que deriven dos anteriores, así como os danos patrimoniais primarios, ocasionados involuntariamente a terceiros por actos, erros ou omisións no desenvolvemento da actividade asegurada.

Principais melloras acometidas:

 • Especificación sobre as persoas aseguradas
 • Especificación sobre as sociedades profesionais, dadas as confusións detectadas polas consultas recibidas.
 • Especificación sobre o aseguramento das actividades profesionais que contemplen os acordos plenarios previos á firma desta póliza.
 • Especificación na cobertura de servizos profesionales de salvamento e socorrismo, dado que tras realizar unha consulta á aseguradora, na póliza anterior non consideraban cubertas algunhas das funcións atribuidas por lei a esta ocupación.
 • Mellora da redacción da cobertura sobre readaptación, readestramento e reeducación.
 • Inclusión dunha nova cobertura tácita sobre exercicio orientado á saúde.
 • Especificación sobre a cobertura no ámbito da investigación.
 • Especificación sobre a cobertura de patrocinio e/ou difusión de evento/s, indicando que esta é exclusiva para o Consejo General e os Colexios Oficiais pertencentes ao mesmo.
 • Mellora na estructura das condiciones particulares para facilitar a súa busca.
 • Incluidos os siguientes términos: Poblacións especiais e patoloxías.

Póliza SRC - 2021/2022

Asesoría xurídica

Contamos con este servizo que atenden ás cuestións sobre normativas e problemas legais que o colectivo colexial nos traslade. Se queres poñerte en contacto accede desde formularios de consulta.

Convenios firmados

Asesoría fiscal e laboral

Neste ámbito traballamos con asesores laborais que atenden ás cuestións sobre normativas e asuntos laborais que o colectivo colexial desexe realizar. Se queres poñerte en contacto accede desde formularios de consulta.

Convenios firmados

Asesoría protección de datos

Se tes dúbidas na aplicación das normativas de protección de datos, colaboramos cunha entidade experta nestas cuestións para poder axudarte. Se queres poñerte en contacto accede desde formularios de consulta.

Por outra parte está firmado un convenio de colaboración con PRODASVA para os servizos relacionados coa protección de datos (Regulamento Xeral Protección de Datos, Lei de Servizos da Sociedade da Informacion e do Comercio Electrónico) con condicións máis beneficiosas para as/os colexiadas/os.

Bolsas e axudas

BOLSAS E AXUDAS PROPIAS

 1. Obxecto

Determinar o procedemento para a solicitude, concesión e xustificación das axudas á colexiación no ano 2020  mediante a compensación total ou parcial da cota colexial anual, segundo a dispoñibilidade orzamentaria do COLEF Galicia. 

 1. Destinatarios:

Persoas colexiadas con dificultades económicas para atender ao pago da cota colexial.  

 1. Orzamento

O COLEF Galicia financiará as axudas con cargo ao seu Orzamento 2020, cunha contía global equivalente ao 0,7% do total, sen prexuízo de poder ser incrementada por decisión xustificada da Xunta de Goberno. 

 1. Requisitos das persoas solicitantes

Poderán solicitar estas axudas as persoas colexiadas que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Posuír unha antigüidade como membro do COLEF Galicia superior aos 12 meses.
 2. Ter percibido en 2020 ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional vixente.
 3. Ter percibido ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional nos dez primeiros meses do ano 2020 (11. 083,33€).
 1. Contía da axuda

A contía da axuda cubrirá a compensación total ou parcial da cota anual como persoa colexiada, en función da condición (exercente / non exercente) e das promocións ás que se acollesen en cada caso. 

 1. Forma e prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente mediante formulario web (https://colefgalicia.com/xerais/#axudas), acompañada da seguinte documentación adxunta: 

 • Declaración responsable na que consten os ingresos totais nos dez primeiros meses do ano 2020 (ligazón).
 • Acreditación da percepción dunha prestación pública (desemprego, RISGA, renda mínima vital, outras) e as cantidades correspondentes, de ser o caso.
 • Nóminas percibidas como traballador por conta allea en 2020, se as houber.
 • Declaración dos tres primeiros trimestres do ano 2020 como traballador autónomo, de ser o caso.

O prazo de presentación rematará o día 7 de decembro de 2020 (incluído). 

 1. Órgano de selección

O órgano competente e responsable do proceso será a Xunta de Goberno do COLEF Galicia, que poderá delegar nunha comisión formada por varios dos seus membros, se así o estima conveniente e/ou necesario.  

 1. Criterios de selección

A valoración das solicitudes que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria será realizada polo órgano competente en función dos ingresos totais percibidos no ano 2020 e o crédito existente. En consecuencia, terán preferencia as solicitudes daquelas persoas cuxos ingresos sexan menores ata que se esgoten os fondos dispoñibles. 

 1. Resolución

A resolución terá o seguinte contido:

 1. Listaxe das solicitudes seleccionadas como beneficiarias das axudas.
 2. Listaxe de solicitudes denegadas por non reunir os requisitos exixidos nesta convocatoria ou por terse esgotado a asignación orzamentaria ou o seu incremento, de ser o caso.

En todo momento respectarase a protección de datos persoais.  

 1. Pagamento

O aboamento das axudas farase efectivo mediante compensación única e directa na conta bancaria indicada pola persoa colexiada beneficiaria. Nos casos nos que non fora satisfeita aínda a cota colexial anual, procederase á condonación da mesma.

 11.Obrigas das persoas beneficiarias

 • Seguir as directrices que marcan as bases da convocatoria.
 • Cooperar co COLEF Galicia en cantas actividades de inspección e verificación se leven a cabo, para asegurar a correcta concesión da axuda.
 • Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida determinar o órgano de selección, achegando canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.
 • Manter a condición de persoa colexiada na anualidade 2021.
 • Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos de falseamento das condicións requiridas para a obtención das axudas e incumprimento das obrigas anteriores.

LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES RECIBIDAS (23/02/2020)

 

PERSOA SOLICITANTE

 

ESTADO SOLICITUDE

 

36***88M ACEPTADA
35***43L ACEPTADA
53***09R ACEPTADA
33***12Z ACEPTADA
53***73D ACEPTADA
44***73N ACEPTADA
53***21Y ACEPTADA
77***63B ACEPTADA

 

ESTADO:

 • ACEPTADA: Non é preciso enviar ninguna outra documentación para a súa valoración
 • PENDENTE: É preciso enviar a documentación que se detalla para a súa valoración

 

LENDA DOCUMENTACIÓN

1. Declaración responsable na que consten os ingresos totais nos dez primeiros meses do ano 2020.

2. Acreditación da percepción dunha prestación pública (desemprego RISGA,renda mínima vital, outras) e as cantidades correspondentes de ser o caso.

(*) Se for preciso soilcitarase outra documentación complementaria.

 

PRAZO: ATA 16/12/2020. 14:00 H

 

ENVÍO DOCUMENTACIÓN: colef@colefgalicia.com (con acuse de recibo)

 1. Obxecto

Esta convocatoria pretende establecer as bases reguladoras da concesión de axudas a posibles traballos de fin de grao/mestrado relacionados co estudo, visibilización e posicionamento dos Educadores/as Físico Deportivos/as en Galicia a través de análises, propostas e estratexias de marketing e comunicación.

 1. Dotación económica das axudas

O COLEF Galicia financiará estas axudas con cargo ao orzamento 2021, ata unha dotación económica máxima de 2.000,00 € en total. As axudas, ao tener consideración de ganancias patrimoniais, están suxetas, e non exentas, ao Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas (IRPF).

Estas axudas poderán ser compatibles con outras axudas, procedentes de calquera outra administración ou ente público ou privado, galegos, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, sen prexuizo da obriga de comunicalo ao COLEF Galicia.

 1. Beneficiarios/as

Poderán solicitar estas axudas aquelas persoas que cumpran os seguintes requisitos:

 • Que estén realizando ou vaian a realizar durante o ano 2020 e 2021 un proxecto de Traballo de Fin de Grao ou Traballo de Fin de Mestrado.
 • Que o proxecto de Traballo de Fin de Grao ou Traballo de Fin de Mestrado sexa do ámbito da Educación Física e o Deporte, Comunicación, Marketing, Publicidade e Ciencias Sociais.
 1. Duración

A finalización dos proxectos presentados terá como data límite o 31 de xullo de 2021, coa posibilidade de prórroga excepcional, a valorar pola Xunta de Goberno do COLEF Galicia, ata o 31 de decembro de 2021.

 1. Contía da axuda

O importe da axuda adecuarase ao número de proxectos aceptados en función do orzamento dispoñible do apartado 2.

As axudas determínanse en relación aos seguintes conceptos (ou asimilables aos mesmos): desprazamentos a reunións, consumibles, requerimentos tecnolóxicos, conectividade a redes dixitais, acceso a recursos de comunicación e dixitais.

 1. Relación entre a/o beneficiario/a da axuda, a Universidade/Facultade á que pertenece e o COLEF Galicia.

Unha vez aceptado o/s proxecto/s, senón existira xa, o COLEF Galicia proporá á Universidade/Facultade á que pertence a persoa solicitante a firma dun convenio que recolla o periodo de colaboración e o tipo de axuda a percibir.

O COLEF Galicia porá a disposición da persoa beneficiaria aqueles recursos propios que considere necesarios para a mellor realización do proxecto.

A posible execución do proxecto non conleva o establecemento de funcións determinadas nin establecemento de horarios, nin relación laboral ou profesional algunha entre o/a beneficiario/a e o COLEF Galicia.

 1. Forma e prazo de presentación de solicitudes

A presentación da solicitude é imprescindible para poder recibir a axuda, debendo acreditar nela o cumprimento dos requisitos recollidos no apartado tercero de estas bases. As solicitudes presentaranse mediante formulario on-line no apartado “Bolsas e Axudas” na web www.colefgalicia.com, acompañado da memoria de proxecto que conteña alomenos información relativa á liña de traballo principal, metodoloxía, actividades, avaliación, cronograma e desglose de gastos previstos.

O prazo de presentación rematará o día 23 de decembro de 2020 (incluído).

 1. Órgano de selección

O órgano competente e responsable do proceso será a Xunta de Goberno do COLEF Galicia, que poderá delegar nunha comisión formada por varios dos seus membros, se así o estima conveniente e/ou necesario.

As funcións do órgano de selección serán as seguintes:

 1. a) Realizar de oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe resolver.
 2. b) Solicitar canta documentación considere precisa para unha mellor valoración e comprobación dos proxectos presentados.
 3. c) Analizará a información dos proxectos presentados e elaborará unha listaxe en función da súa calidade.

9. Criterios de selección

O órgano competente terá en conta os seguintes criterios á hora de determinar a concesión das axudas:

 • A idoneidade da elección da especialidade en relación ao obxecto das axudas.
 • A creatividade do proxecto presentado.
 • A maior visibilidade dos Educadores/as Físico Deportivos/as e da súa profesión en Galicia a través do marketing e comunicación.
 1. Proxectos seleccionados

Unha vez analizados os proxectos e comprobados os datos tidos en conta para decidir, o órgano de selección proporá un máximo de 2 proxectos candidatos á axuda, quedando os demáis nunha listaxe de agarda.

 1. Resolución

A resolución provisional das axudas realizarase antes do 28 de decembro e a resolución final antes do 31 de decembro a través da páxina web.  A resolución final será inapelable. Faráse difusión pública e comunicaráselles directamente ás persoas beneficiarias.

O COLEF Galicia resérvase o dereito de declarar desertas as axudas no caso de que os proxectos que se presenten no reúnan as características necesarias.

 1. Pagamento

O aboamento da axuda farase efectivo mediante dous libramentos do 50% na conta bancaria indicada pola persoa beneficiaria, efectuados á metade e á finalización do proxecto, unha vez xustificados os gastos.

 1. Obrigas das persoas beneficiarias
 • Coa solicitude acéptanse as bases da convocatoria, que son de obrigado cumprimento.
 • Cumprir o obxecto da axuda, executando o proxecto de Traballo de Fin de Grao ou Traballo de Fin de Mestrado, que fundamenta a concesión das axudas.
 • Xustificar ante o COLEF Galicia o cumprimiento da finalidade que determina a concesión ou disfrute da axuda. Senon se cumprira coa realización do Traballo de Fin de Grao ou Traballo de Fin de Mestrado, o COLEF Galicia poderá esixir a reintegración das cantidades efectivamente abonadas.
 • Someterse a cantas actuacións de comprobación se poidan determinar por parte do COLEF Galicia.
 • Comunicar ao COLEF Galicia a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades realizadas, así como a modificación das circunstancias que houberan fundamentado a concesión da axuda.
 • As persoas solicitantes deberán permitir que o COLEF Galicia poida difundir as características xerais dos proxectos que se presentan e, no seu momento, os nomes dos proxectos gañadores e os dos/as beneficiarios/as.

 14. Confidencialidade

O COLEF Galicia comprométese a gardar confidencialidade dos datos achegados e a garantir o correcto tratamiento da documentación achegada e dos datos facilitados, consonte a Lei 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales e garantía dos dereitos dixitais.

OUTRAS BOLSAS E AXUDAS

AXUDAS PROGRAMA EMEGA PARA O FOMENTO DO EMPREGO FEMENINO

14 de Xullo de 2021

PRAZO: 13/08/2021

Convocante

Consellería de Emprego e Igualdade

Obxecto

Estas  axudas  teñen por obxecto apoiar e fomentar o emprendemento feminino en Galicia e a creación de emprego, por conta propia e por conta allea, para mulleres.

O programa Emega comprende as seguintes liñas e axuda complementaria:

 1. Liña Emprende: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en mar-cha de novas iniciativas empresariais;
 2. Liña Activa: liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a reactivación, consolidación e mellora de empresas para paliar unha situación económica adversa e acadar o necesario equilibrio empresarial para asegurar a súa pervivencia e consolidación no actual contexto económico;
 3. Liña ITEF: liña de axudas económicas mediante incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica;
 4. d) axuda complementaria Concilia: co obxecto de promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, en dúas modalidades: concilia-promotoras e concilia-persoas traballadoras por conta allea.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans de reactivación e/ou mellora no período comprendido entre o 1 de agosto de 2020 e a data do fin do prazo de presentación de solicitudes, sempre que cumpran todas as condicións e requisitos comúns e os específicos da correspondente liña ou tipo de axuda previstos nas bases reguladoras.

Debe tratarse de empresas coa categoría de micro ou pequenas empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten: empresarias individuais, sociedades civís ou sociedades mercantís, incluídas as sociedades laborais e as cooperativas de traballo asociado.

Documentos

https://drive.google.com/file/d/1pkL7Hok0gqVrsf3zcvFGj5XO6TtOAql0/view?usp=sharing

PROGRAMA DO BONO DE PERSOAS AUTÓNOMAS

12 de Xullo de 2021

PRAZO: 11/08/2021

Convocante

Consellería de Emprego e Igualdade

Obxecto

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde:

 • As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos ou nunha mutualidade de colexio profesional, que teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2020.
 • As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia que cumpran os requisitos reflectidos nestas bases.

Documentos

https://drive.google.com/file/d/1VeRaXRuFnwt6BvoJc35qDx7kq4EX48J_/view?usp=sharing

BOLSA COLABORACIÓN CENTRO GALEGO TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 2021-22

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2021/22, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento DE400A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210719/AnuncioG0595-090721-0003_gl.html

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte. Se no mes de vencemento non houber día equivalente a aquel en que comeza o cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro día do mes.

Certificados de Aptitude Física

Os/As Educadores Físico-Deportivos/as colexiados/as son os únicos que teñen competencias para realizar as probas de aptitude físico aos/ás aspirantes a prácticos de porto, segundo a seguinte normativa:

Resolución de 29 de julio de 1998, por la que se establecen los reconocimientos médicos para comprobar la aptitud de los prácticos y las pruebas físicas para el acceso a la profesión

Octavo. Pruebas físicas.

1. A tenor de lo dispuesto en los apartados séptimo y octavo de la Orden del Ministerio de Fomento de 20 de febrero de 1997, la certificación de la Dirección General de la Marina Mercante que faculta a los aspirantes seleccionados para la realización del período de prácticas previas a la habilitación como Práctico, conlleva el haber superado las pruebas físicas que se detallan en el anexo II de esta Resolución, y a las que los candidatos deberán someterse previamente a la realización de los ejercicios que componen la segunda parte de las pruebas de conocimiento reguladas en dicha Orden.

La acreditación de haber superado las pruebas del anexo II, se justificará mediante la presentación de un certificado expedido por un Licenciado en Educación Física o en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, debidamente colegiado en el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Descarga do documento.

Solicitude de Servizos para Colexiados

Primeiro deberá estar rexistrado en COLEF Galicia

O rexistro no COLEF para Colexiarse na Galiza require duns documentos e dunhas aceptacións adicionáis, por iso solicitámoslle que primeiro se rexistre dende a nosa páxina, para logo finalizalo rexistro no COLEF.

Se vostede xa está rexistrado nesta páxina, simplemente identifíquese a continuación.

Moitas grazas.


X