Seleccionar página

Seguro RC

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
COMO DECLARAR UN SINISTRO

1.    Descarga a folla de “declaración de sinistro” e énchea cos datos oportunos

CUBRIR PARTE OFF-LINE

CUBRIR PARTE ON-LINE

2.    Contacta co teu colexio autonómico para poder iniciar o trámite coa compañía aseguradora

PREGUNTAS FRECUENTES

CONDICIONES PARTICULARES E XERAIS

Todos os colexiados EXERCENTES inscritos no seu Colexio Profesional da Educación Física e do Deporte teñen incluído o Seguro de Responsabilidade Civil.

A Responsabilidade Civil é un concepto xurídico cuxa finalidade é regular o sistema de compensacións económicas reparadoras dos danos producidos a terceiros como consecuencia de relacións contractuais ou extra-contractuais.

O obxectivo do seguro de Responsabilidade Civil Profesional é facer fronte aos danos persoais e materiais  que, involuntariamente, polos seus erros ou omisións, o profesional puidese causar aos seus clientes no exercicio da súa profesión, así como os prexuízos que deles puidésense derivar. O asegurador asume as consecuencias económicas dos feitos acaecidos e cubertos polo contrato, reparando o dano causado polo asegurado a un terceiro, ata o límite pactado na póliza de seguro, que é o documento que contén as condicións que regulan a relación contractual entre asegurador e asegurado, recollendo os dereitos e deberes das partes. Este servizo non é só unha garantía para os Colexiados, senón tamén para quen presta os seus servizos. De non ser un profesional colexiado respondería co seu propio patrimonio cando hai sentenza en firme por neglixencia profesional.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PROFESIONAL

O COLEF Galicia, a través do Consello Xeral de COLEF e CAFD, ten subscrito un seguro básico de responsabilidade civil coa entidade aseguradora BERKLEY, que garantiza o pago das indemnizacións que poidera resultar civilmente responsable o Asegurado/Colexiado conforme a dereito, por danos corporais, materiais e os prexuízos que deriven dos anteriores, así como os danos patrimoniais primarios, ocasionados involuntariamente a terceiros por actos, erros ou omisións no desenvolvemento da actividade asegurada.

Principais melloras acometidas:

 • Especificación sobre as persoas aseguradas
 • Especificación sobre as sociedades profesionais, dadas as confusións detectadas polas consultas recibidas.
 • Especificación sobre o aseguramento das actividades profesionais que contemplen os acordos plenarios previos á firma desta póliza.
 • Especificación na cobertura de servizos profesionales de salvamento e socorrismo, dado que tras realizar unha consulta á aseguradora, na póliza anterior non consideraban cubertas algunhas das funcións atribuidas por lei a esta ocupación.
 • Mellora da redacción da cobertura sobre readaptación, readestramento e reeducación.
 • Inclusión dunha nova cobertura tácita sobre exercicio orientado á saúde.
 • Especificación sobre a cobertura no ámbito da investigación.
 • Especificación sobre a cobertura de patrocinio e/ou difusión de evento/s, indicando que esta é exclusiva para o Consejo General e os Colexios Oficiais pertencentes ao mesmo.
 • Mellora na estructura das condiciones particulares para facilitar a súa busca.
 • Incluidos os siguientes términos: Poblacións especiais e patoloxías.

Póliza SRC - 2021/2022

Asesoría xurídica

Contamos con este servizo que atenden ás cuestións sobre normativas e problemas legais que o colectivo colexial nos traslade. Se queres poñerte en contacto accede desde formularios de consulta.

Convenios firmados

Asesoría fiscal e laboral

Neste ámbito traballamos con asesores laborais que atenden ás cuestións sobre normativas e asuntos laborais que o colectivo colexial desexe realizar. Se queres poñerte en contacto accede desde formularios de consulta.

Convenios firmados

Asesoría protección de datos

Se tes dúbidas na aplicación das normativas de protección de datos, colaboramos cunha entidade experta nestas cuestións para poder axudarte. Se queres poñerte en contacto accede desde formularios de consulta.

Por outra parte está firmado un convenio de colaboración con PRODASVA para os servizos relacionados coa protección de datos (Regulamento Xeral Protección de Datos, Lei de Servizos da Sociedade da Informacion e do Comercio Electrónico) con condicións máis beneficiosas para as/os colexiadas/os.

Bolsas e axudas

BOLSAS E AXUDAS PROPIAS

OUTRAS BOLSAS E AXUDAS

AXUDAS PARA IMPULSAR A FORMACIÓN DE MULLERES EN POSTOS DE TÉCNICAS/ADESTRADORAS NO ÁMBITO DEPORTIVO NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

8 de novembro de 2021

PRAZO: 01/12/2021

Subvencións e axudas

EXTRACTO DAS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA IMPULSAR A FORMACIÓN DE MULLERES EN POSTOS DE TÉCNICAS/ADESTRADORAS NO ÁMBITO DEPORTIVO NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

EXTRACTO DA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 2021006461 POLA QUE SE APROBAN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA IMPULSAR A FORMACIÓN DE MULLERES EN POSTOS DE TÉCNICAS/ADESTRADORAS NO ÁMBITO DEPORTIVO NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

BDNS(Identif.):593440

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/593440)

Obxecto

O obxecto desta convocatoria é fixar as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar e apoiar a formación de mulleres nos postos de adestradoras ou técnicas nos clubs deportivos.

Financiamento

A contía total destinada a estas axudas é de quince mil (15.000,00) euros, con cargo á aplicación 21/340.3410.489.06 do vixente Orzamento provincial.

Alcance

As axudas destinaranse aos ensinos deportivos oficiais de réxime especial e federativos, coa finalidade de formar técnicas deportivas nunha determinada modalidade ou especialidade.

O obxectivo dos ensinos deportivos é preparar o alumnado para a actividade profesional no sistema deportivo nunha modalidade ou especialidade deportiva nos niveis de iniciación, tecnificación e alto rendemento, e adaptar a súa formación ao mundo laboral e deportivo.

Nestas bases consideraranse adestradora ou adestrador e técnica ou técnico deportivo quen dispoñan da titulación oficial ou equivalente, de conformidade coa lexislación vixente.

Persoas beneficiarias

Poderán beneficiarse desta convocatoria as mulleres que cumpran os seguintes requisitos:

— Estar empadroada na provincia de Pontevedra polo menos desde o 1 de xaneiro de 2021.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes empezará a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e na Base Nacional de Subvencións (BNS), e finalizará o 1 de decembro de 2021.

Outros datos de interese

— As solicitudes deberán realizarse preferentemente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

— Tamén poderán presentarse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

— O procedemento de concesión das axudas realizarase en réxime de concorrencia non competitiva, en atención á existencia de crédito. O importe máximo das axudas será de 500,00 €. No caso de que o crédito dispoñible fose insuficiente procederase a facer un rateo proporcional entre todas as solicitudes, cubrindo a totalidade de axudas. En todo caso o importe da axuda recibida non poderá superar o 80 % do importe da matrícula.

AXUDAS PROGRAMA EMEGA PARA O FOMENTO DO EMPREGO FEMENINO

14 de Xullo de 2021

PRAZO: 13/08/2021

Convocante

Consellería de Emprego e Igualdade

Obxecto

Estas  axudas  teñen por obxecto apoiar e fomentar o emprendemento feminino en Galicia e a creación de emprego, por conta propia e por conta allea, para mulleres.

O programa Emega comprende as seguintes liñas e axuda complementaria:

 1. Liña Emprende: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en mar-cha de novas iniciativas empresariais;
 2. Liña Activa: liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a reactivación, consolidación e mellora de empresas para paliar unha situación económica adversa e acadar o necesario equilibrio empresarial para asegurar a súa pervivencia e consolidación no actual contexto económico;
 3. Liña ITEF: liña de axudas económicas mediante incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica;
 4. d) axuda complementaria Concilia: co obxecto de promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, en dúas modalidades: concilia-promotoras e concilia-persoas traballadoras por conta allea.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans de reactivación e/ou mellora no período comprendido entre o 1 de agosto de 2020 e a data do fin do prazo de presentación de solicitudes, sempre que cumpran todas as condicións e requisitos comúns e os específicos da correspondente liña ou tipo de axuda previstos nas bases reguladoras.

Debe tratarse de empresas coa categoría de micro ou pequenas empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten: empresarias individuais, sociedades civís ou sociedades mercantís, incluídas as sociedades laborais e as cooperativas de traballo asociado.

Documentos

https://drive.google.com/file/d/1pkL7Hok0gqVrsf3zcvFGj5XO6TtOAql0/view?usp=sharing

PROGRAMA DO BONO DE PERSOAS AUTÓNOMAS

12 de Xullo de 2021

PRAZO: 11/08/2021

Convocante

Consellería de Emprego e Igualdade

Obxecto

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde:

 • As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos ou nunha mutualidade de colexio profesional, que teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2020.
 • As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia que cumpran os requisitos reflectidos nestas bases.

Documentos

https://drive.google.com/file/d/1VeRaXRuFnwt6BvoJc35qDx7kq4EX48J_/view?usp=sharing

BOLSA COLABORACIÓN CENTRO GALEGO TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 2021-22

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2021/22, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento DE400A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210719/AnuncioG0595-090721-0003_gl.html

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte. Se no mes de vencemento non houber día equivalente a aquel en que comeza o cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro día do mes.

Certificados de Aptitude Física

Os/As Educadores Físico-Deportivos/as colexiados/as son os únicos que teñen competencias para realizar as probas de aptitude físico aos/ás aspirantes a prácticos de porto, segundo a seguinte normativa:

Resolución de 29 de julio de 1998, por la que se establecen los reconocimientos médicos para comprobar la aptitud de los prácticos y las pruebas físicas para el acceso a la profesión

Octavo. Pruebas físicas.

1. A tenor de lo dispuesto en los apartados séptimo y octavo de la Orden del Ministerio de Fomento de 20 de febrero de 1997, la certificación de la Dirección General de la Marina Mercante que faculta a los aspirantes seleccionados para la realización del período de prácticas previas a la habilitación como Práctico, conlleva el haber superado las pruebas físicas que se detallan en el anexo II de esta Resolución, y a las que los candidatos deberán someterse previamente a la realización de los ejercicios que componen la segunda parte de las pruebas de conocimiento reguladas en dicha Orden.

La acreditación de haber superado las pruebas del anexo II, se justificará mediante la presentación de un certificado expedido por un Licenciado en Educación Física o en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, debidamente colegiado en el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Descarga do documento.

Solicitude de Servizos para Colexiados

Primeiro deberá estar rexistrado en COLEF Galicia

O rexistro no COLEF para Colexiarse na Galiza require duns documentos e dunhas aceptacións adicionáis, por iso solicitámoslle que primeiro se rexistre dende a nosa páxina, para logo finalizalo rexistro no COLEF.

Se vostede xa está rexistrado nesta páxina, simplemente identifíquese a continuación.

Moitas grazas.


X