Seleccionar página

FAQS Fase 1 – Consejo Superior de Deportes


Plan de Transición Fase 1: Guía Práctica. En materia de práctica deportiva, establécense as condicións de reapertura dos Centros de Alto Rendemento, das instalacións deportivas ao aire libre, dos centros deportivos para a práctica deportiva individual e o adestramento medio en ligas profesionais. Poderanse volver realizar actividades de turismo activo e de natureza en grupos de ata 10 persoas, debendo concertarse estas actividades preferentemente mediante cita previa.


Ministerio de Sanidade. Orde SND/399/2020, do 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. BOE Número 130. Sábado 9 de maio de 2020. CAPÍTULO XII Condicións nas que debe desenvolverse a actividade deportiva profesional e federada

 • Artigo 38. Apertura dos Centros de Alto Rendemento
 • Artigo 39. Desenvolvemento de adestramento medio en Ligas Profesionais.
 • Artigo 40. Medidas comúns para a apertura de Centros de Alto Rendemento e Desenvolvemento de Adestramentos Medios en Ligas profesionais.
 • Artigo 41. Apertura de instalacións deportivas ao aire libre.
 • Artigo 42. Actividade deportiva individual con cita previa en centros deportivos.

Artigo 38. Apertura dos Centros de Alto Rendemento

 1. Autorízase o acceso aos Centros de Alto Rendemento aos deportistas integrados nos programas aprobados, os deportistas de Alto Nivel (DAN), os deportistas de Alto Rendemento (DAR) e os recoñecidos de interese nacional polo Consello Superior de Deportes. Para os efectos desta orde terán a consideración de Centro de Alto Rendemento os Centros de Alto Rendemento (CAR), os Centros Especializados de Alto Rendemento ( CEAR), os Centros de Tecnificación Deportiva (CTD), e os Centros Especializados de Tecnificación Deportiva (CETD), integrados na Rede de Tecnificación Deportiva con programas deportivos aprobados polo Consello Superior de Deportes ou autorizados polos órganos competentes das comunidades autónomas.
 2. Unicamente poderá acceder cos deportistas un adestrador no caso de que resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, con excepción das persoas con discapacidade ou menores que requiran a presenza dun acompañante.
 3. Os deportistas e adestradores aos que se refire este artigo, poderán acceder ao Centro de adestramento (CAR, CEAR, CTD, ou CETD) máis próximo á súa residencia dentro do territorio da súa provincia. Se non houbese Centro de Adestramento na súa provincia, poderán acceder a outro da súa comunidade autónoma, e se tampouco o houbese, poderán acceder ao que estea situado nunha comunidade autónoma limítrofe, aínda que o programa deportivo ao que pertenza estea adscrito a outro Centro. Será preciso, en caso de ter que desprazarse fóra dos límites da súa unidade territorial, a emisión dunha acreditación por parte da Federación Deportiva correspondente ou da entidade titular da instalación onde vaia a realizar o adestramento.
 4. Os citados Centros identificarán un coordinador para o cumprimento das medidas previstas nesta orde, así como un xefe médico, con experiencia en medicina deportiva, cuxa identidade e datos de contacto serán comunicados ao Consello Superior de Deportes a véspera do inicio dos adestramentos nas devanditas instalacións.
 5. As federacións deportivas presentes en cada centro de alto rendemento designarán un responsable técnico encargado de coordinar aos técnicos da súa federación deportiva, para enviar a información requirida ao coordinador do Centro de Alto Rendemento.
 6. Cada Centro establecerá unhas normas básicas de protección sanitaria e de acceso antes da súa apertura, de acordo co disposto nas medidas xerais de prevención e hixiene fronte ao COVID-19 indicadas polas autoridades sanitarias. Así mesmo, con carácter previo á apertura do Centro procederase á súa limpeza e desinfección.
 7. A entidade titular do centro poderá acordar a apertura das residencias e dos servizos de restauración cumprindo coas medidas recollidas na presente orde para este tipo de establecementos.
 8. Os adestramentos realizaranse preferentemente de maneira individual, e as tarefas para desenvolver, o serán sempre sen contacto físico, e respectando a distancia de seguridade fixada polo Ministerio de Sanidade.
 9. Estableceranse quendas horarias de acceso e adestramento, procedendo á limpeza dos espazos deportivos utilizados tras a finalización de cada quenda. As quendas de adestramento serán como máximo de dúas horas e media, debendo respectarse en cada un deles as distancias mínimas de seguridade, respectando o límite do trinta por cento do aforo para deportistas en función da superficie da instalación.

Artigo 39. Desenvolvemento de adestramento medio en Ligas Profesionais

 1. Os clubs deportivos ou Sociedades Anónimas Deportivas poderán desenvolver adestramentos de tipo medio que consistirán no exercicio de tarefas individualizadas de carácter físico e técnico, así como na realización de adestramentos tácticos non exhaustivos, en pequenos grupos de varios deportistas, ata un máximo de dez, mantendo as distancias de prevención, de dous metros de maneira xeral, e evitando en todo caso, situacións nas que se produza contacto físico. Para iso, poderán utilizar as instalacións que teñan á súa disposición, cumprindo as medidas establecidas polas autoridades sanitarias.
 2. Se se optase polo réxime de adestramento en concentración deberase cumprir coas medidas específicas establecidas para este tipo de adestramento polas autoridades sanitarias e o Consello Superior de Deportes. Tanto se se require o servizo de residencia como a apertura dos servizos de restauración e cafeterías deberanse cumprir as medidas establecidas na presente orde para este tipo de establecementos.
 3. A realización das tarefas de adestramento desenvolverase sempre que sexa posible por quendas, evitando superar o trinta por cento da capacidade que para deportistas teña a instalación, co obxecto de manter as distancias mínimas necesarias para a protección da saúde dos deportistas.
 4. Poderá asistir ás sesións de adestramento o persoal técnico necesario para o desenvolvemento das mesmas, para o que deberá manter as medidas xerais de prevención e hixiene fronte ao COVID-19 indicadas polas autoridades sanitarias. Entre o devandito persoal técnico nomearase a un responsable que informará das incidencias ao coordinador da entidade deportiva.
 5. Poderanse utilizar os vestiarios, respectando o disposto para o efecto nas medidas xerais de prevención e hixiene fronte ao COVID-19 indicadas polas autoridades sanitarias.
 6. Ás sesións de adestramento non poderán asistir medios de comunicación.

Artigo 40. Medidas comúns para a apertura de Centros de Alto Rendemento e Desenvolvemento de Adestramentos Medios en Ligas profesionais

 1. Poderán realizarse reunións técnicas de traballo cun máximo de dez participantes, e sempre gardando a correspondente distancia de seguridade e o uso das medidas de protección necesarias. Para estes efectos, enténdese por reunións técnicas de traballo aquelas sesións teóricas relativas ao visionado de vídeos ou charlas técnicas de revisión de aspectos de carácter técnico, táctico ou deportivo vinculadas ás posteriores sesións de adestramento que realiza o adestrador cos deportistas.
 2. Realizarase o control médico e posterior seguimento do persoal que acceda ao centro, tanto deportistas, técnicos como persoal asimilable, de acordo co previsto nas medidas xerais de prevención e hixiene fronte ao COVID-19 indicadas polas autoridades sanitarias.
 3. As sesións de adestramento non contarán con presenza de persoal auxiliar, nin de utilleros, reducíndose o persoal do centro de adestramento ao número mínimo suficiente para prestar o servizo.
 4. En todo caso seguiranse as medidas de prevención e protección establecidas polas autoridades sanitarias.
 5. Deberase realizar unha limpeza e desinfección periódica das instalacións conforme ao previsto no artigo 6. Así mesmo, limparase e desinfectará o material utilizado polos deportistas ao finalizar cada quenda de adestramento e á finalización da xornada.
 6. Para o uso de materiais e ximnasios será necesario aplicar as adecuadas medidas de protección para deportistas e técnicos. Con carácter xeral, os deportistas non poderán compartir ningún material. Se isto non fose posible, calquera equipo ou material utilizado para exercicios tácticos ou adestramentos específicos ou de mantemento mecánico e de material ou equipamento de seguridade, terá que ser desinfectado tras cada uso.

Artigo 41. Apertura de instalacións deportivas ao aire libre

 1. Poderase proceder á apertura das instalacións deportivas ao aire libre para a realización de actividades deportivas coas limitacións que recolle este artigo.
 2. Poderá acceder ás mesmas calquera cidadán que desexe realizar unha práctica deportiva, incluídos os deportistas de alto nivel, de alto rendemento, profesionais, federados, árbitros ou xuíces e persoal técnico federativo.
 3. Para os efectos desta orde considérase instalación deportiva ao aire libre, toda aquela instalación deportiva descuberta, con independencia de que se atope situada nun recinto pechado ou aberto, que careza de teito e paredes simultaneamente, e que permita a práctica dunha modalidade deportiva. Quedan excluídas do disposto neste artigo as piscinas e as zonas de auga.
 4. Antes da reapertura da instalación levará a cabo a súa limpeza e desinfección.
 5. A actividade deportiva requirirá a concertación de cita previa coa entidade xestora da instalación. Para iso, organizaranse quendas horarias, fóra dos cales non se poderá permanecer na instalación.
 6. Nas instalacións deportivas ao aire libre, poderase permitir a práctica deportiva individual ou aquelas prácticas que se poidan desenvolver por un máximo de dúas persoas no caso de modalidades así practicadas, sempre sen contacto físico mantendo as debidas medidas de seguridade e protección, e en todo caso a distancia social de seguridade de dous metros. Así mesmo, respectarase o límite do trinta por cento de capacidade de aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto no relativo ao acceso, como durante a propia práctica, habilitándose un sistema de acceso que evite a acumulación de persoas e que cumpra coas medidas de seguridade e protección sanitaria.
 7. Unicamente poderá acceder cos deportistas un adestrador no caso de que resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, con excepción das persoas con discapacidade ou menores que requiran a presenza dun acompañante.
 8. Procederase á limpeza e desinfección das instalacións de acordo co sinalado no artigo 6. Así mesmo, á finalización de cada quenda procederase á limpeza das zonas comúns e, en cada quenda, deberase limpar e desinfectar o material compartido despois de cada uso. Ao finalizar a xornada procederase á limpeza da instalación, reducíndose a permanencia do persoal ao número mínimo suficiente para a prestación adecuada do servizo.
 9. En todo caso, os titulares da instalación deberán cumprir coas normas básicas de protección sanitaria do Ministerio de Sanidade. Se na instalación deportiva realízanse outras actividades, ou se prestan outros servizos adicionais non deportivos, deberán cumprir coa normativa específica que en cada caso corresponda.

Artigo 42. Actividade deportiva individual con cita previa en centros deportivos

 1. As instalacións e centros deportivos de titularidade pública ou privada, poderán ofertar servizos deportivos dirixidos ao desenvolvemento de actividade deportiva con carácter individualizado e con cita previa, coas limitacións recollidas neste artigo.
 2. Con carácter previo á súa reapertura, procederase á limpeza e desinfección do centro. Así mesmo, periodicamente procederase á limpeza e desinfección das instalacións de acordo co sinalado no artigo 6.
 3. A actividade deportiva organizarase de maneira individualizada, sen contacto físico, por quendas previamente estipuladas, e de maneira que se evite a acumulación de persoas nos accesos, tanto ao comezo como á finalización da quenda.
 4. A actividade deportiva individualizada só permitirá a atención a unha persoa por adestrador e por quenda. Se o centro conta con varios adestradores poderá prestarse o servizo individualizado a tantas persoas como adestradores dispoña, non podendo en ningún caso superar o trinta por cento do aforo de usuarios, nin minorar a distancia de seguridade de dous metros entre persoas.
 5. En ningún caso abriranse aos usuarios os vestiarios e zonas de duchas, podendo habilitarse, nos casos estritamente necesarios, espazos auxiliares. A ocupación máxima dos devanditos espazos será dunha persoa, salvo naqueles supostos de persoas que poidan precisar asistencia, nese caso tamén se permitirá a utilización polo seu acompañante. Deberá procederse á limpeza e desinfección dos referidos espazos inmediatamente despois de cada uso, así como á finalización da xornada, para o que se seguirá o previsto no artigo 6.