Seleccionar página

Denominación

“Distintivo EFD: Máxima Garantía Profesional”

 

Liña de traballo principal

Dándolle continuidade ás campañas de visibilización realizadas polo COLEF Galicia nos últimos 5 anos, móstrase novamente o compromiso de seguir atendendo á necesidade de que a denominación Educadora e Educador Físico Deportivo se vaia consolidando polos profesionais da Educación Física e o Deporte e a cidadanía.

Son numerosas as persoas colexiadas que nos fixeron chegar solicitudes e suxerencias para implementar iniciativas que puxese en valor nesta mesma liña #EFD (Educadores/as Físico Deportivos/as) a nivel profesional, neste caso a través dalgún distintivo identificador que diferenciase, achegase valor, e informase o usuario ou cliente de servizos deportivos, axudando tamén a fidelizar aos TUCCAFD coa marca colexial. Por esta razón nace un proxecto que trata de recollelo, co horizonte posto no deseño, produción e implementación dos distintivos EFD: Máxima Garantía Profesional, coincidindo tamén cun período sensible para a #RegulaciónProfesionalXA.

O COLEF Galicia poderá traballar cos persoas colexiadas ou centros de traballo que considere de referencia para mellorar o desenvolvemento do distintivo.

Pivotaxe

De maneira coherente coa estratexia iniciada hai 5 anos, coas primeiras accións de visibilización planificadas e recollidas nos orzamentos, fóronse solicitando ao Consello COLEF diferentes axudas na mesma liña, que consolidaron unha forma de promocionar propiamente a Educación Física e Deportiva profesionais e fundamentalmente a figura das persoas colexiadas. Este proxecto conta cunha axuda económica por parte do Consejo COLEF a través da convocatoria “Impulso de proxectos colexiais 2023”.

Obxectivos

OE1. Aumentar a identificación corporativa e profesional en todos os niveis de desempeño, sexa de maneira individual ou colectiva, especialmente a través dos Centros de Traballo Comprometidos coa EFD (CEFD+).

OE2. Mellorar a visibilidade das persoas EFD cara á cidadanía, institucións, e o propio ámbito profesional.

OE3. Recoñecer e agradecer o compromiso ás persoas colexiadas.

OE4. Apoiar e mellorar a visibilidade dos Centros de Traballo Comprometidos coa EFD (CEFD+)

OE5. Estimular as novas colexiacións vinculadas o proxecto EFD: Máxima Garantía Profesional, estratéxicamente con cotas de alta promocionadas.

OE6. Aumentar os acordos con Centros de Traballo Comprometidos coa EFD (CEFD+), que promovan novas colexiacións.

Requisitos

Estar ofrecendo un servizo de exercicio físico educativo, recreativo ou de adestramento por parte dun/ha ou varios/as Educadores/as Físico Deportivos/as de alta na modalidade exercente e ao corrente de pago.

Modalidades

VERSAL (U): para persoas colexiadas “EFD: Máxima Garantía Profesional”

 • CARACTERÍSTICAS: modelo dixital gratuíto que se poderá solicitar por calquera persoa colexiada, con validez anual, parcialmente persoalizable, e autodescargable. Tamén estará dispoñible unha versión impresa.

 • REQUISITOS: Estar colexiado/a nas diferentes modalidades (aparecerá reflexado no distintivo), ao corrente de pago e sen expediente disciplinario aberto.

 • TRAMITACIÓN: Calquera colexiado/a poderá solicitar o distintivo “EFD: Máxima Garantía Profesional” para a súa tarefa profesional. Habilitarase desde a parte privada da web un formulario telemático no que recibirá a actualización de todo o proceso de solicitude.

 • CUSTE:  O modelo dixital do distintivo non ten custe. Existe a opción de imprimila en placa fórex ríxida, cuxos gastos (maquetación, emisión, impresión e envío) estarán dispoñibles nas opción seleccionala.

 • TEMPORALIZACIÓN E VIXENCIA: Os distintivos terán unha vixencia anual (natural), podéndose solicitar en calquera momento do ano.

CENTRO DE TRABALLO (CEFD+): “Centro Comprometido coa EFD: Máxima Garantía Profesional”

 • CARACTERÍSTICAS: modelo impreso, que poderán solicitar desde os Centros de Traballo Comprometidos coa EFD [CEFD+]

 • REQUISITOS DUN CEFD+: Contar coas persoas TUCCAFD debidamente colexiadas, sen expediente disciplinario aberto.

 • TRAMITACIÓN: Calquera centro de traballo (público ou privado) poderá solicitar o distintivo  “Centro Comprometido coa EFD: Máxima Garantía Profesional” desde a zona web habilitada, no que poderá cubrir o formulario telemático necesario e consultar a actualización de todo o proceso de solicitude.

 • CUSTE: O distintivo emitirase exclusivamente en placa fórex ríxida, cuxos gastos (maquetación, emisión, impresión e envío) estarán dispoñibles nas opción seleccionala.

 • TEMPORALIZACIÓN E VIXENCIA: Os distintivos terán unha vixencia anual (natural), podéndose solicitar en calquera momento do ano.  

CENTRO DE REFERENCIA (CEFD+R): “Centro de Referencia EFD: Máxima Garantía Profesional”

 • CARACTERÍSTICAS: modelo impreso, que poderán solicitar desde os Centros de Traballo Singulares (necesaria conformidade previa) [CEFD+R]

 • REQUISITOS DUN CEFD+R: Contar con todas as persoas TUCCAFD debidamente colexiadas, sen expediente disciplinario aberto.

 • TRAMITACIÓN: Aqueles centros de traballo (público ou privado) que contacten directamente co colexio poderá solicitar o distintivo  “Centro de Referencia EFD: Máxima Garantía Profesional” desde a zona web habilitada, no que poderá cubrir o formulario telemático necesario e consultar a actualización de todo o proceso de solicitude.

 • CUSTE: Este tipo de distintivo será emitido de xeito coordinado entre COLEF Galicia e o centro solicitante; realizarase en placa fórex ríxida, cuxos gastos (maquetación, emisión, impresión e envío) estarán dispoñibles nas opción seleccionala.

 • TEMPORALIZACIÓN E VIXENCIA: Os distintivos terán unha vixencia anual (natural), podéndose solicitar en calquera momento do ano.  

 

Compromiso

A persoa ou entidade solicitante responsabilízase da veracidade da información exposta, e comprométese a: 1) Cumprir cos requisitos do distintivo durante a súa vixencia; 2) Facer un uso ético; e 3) Cooperar na súa difusión e calidade.

Uso abusivo

Considérase o mesmo cando se empregue o distintivo de xeito enganoso, por persoas ou entidades que non teñen tal recoñecemento.

Ademais das sancións disciplinarias recollidas estatutariamente, calquera uso abusivo dará lugar as accións xudiciais que o COLEF Galicia considere.

EFD: Máxima Garantía Profesional® é unha marca rexistrada e propiedade de COLEF Galicia.

 

Solicitude e prazos de emisión

 • O distintivo poderase solicitar en calquera momento do ano a través da aplicación privada específica: DistintivoProfesionalEFDGalicia

 • O procedemento de tramitación e emisión será mensual, é dicir, todas as solicitudes que entren nun mes hábil serán tramitadas ao seguinte, para facilitar a descarga dixital do distintivo ou o envío do soporte impreso, sempre que se cumpran os requisitos correspondentes.

 

Protección de datos

Responsable do tratamento: Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e o Deporte de Galicia. CIF: Q3678001C Dirección Postal: Rúa Lope Gómez de Marzoa S/N. Edificio FEUGA, despacho 20, 15705. Santiago de Compostela (A Coruña). Teléfono: 698177305. Correo electrónico: colef@colefgalicia.com 

Datos de contacto Delegado de Protección de Datos:

Teléfono: 984283532  Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org.

Dacordo ao establecido na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os datos persoais que nos facilite serán tratados por Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e o Deporte de Galicia, coa finalidade de levar unha correcta organización, xestión, tramitación, seguimento e control dos servizo de certificación a realizar. 

Informámoslle que os datos contidos na súa solicitude serán cedidos a outras entidades ou Organismos Públicos cos que exista unha obrigación legal, así como a aquelas empresas ou entidades coas que a Organización ten asinados convenios ou a colaboradores co fin de poder lograr unha maior difusión do certificado. 

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados. Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e o Deporte de Galicia, non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís. 

Vostede ten dereito a opoñerse e/ou retirar o consentimento/ s ao tratamento dos datos indicado/ s anteriormente, no seu caso, e en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada, mediante notificación ao responsable do tratamento nas  direccións anteriormente indicadas.

Igualmente, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidad de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, achegando copia do seu DNI ou documento equivalente, ou directamente #ante o delegado de protección de datos. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf