Seleccionar página

AVISO LEGAL

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, COLEXIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA E CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DE GALICIA (COLEF GALICIA) infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:

Denominación social: COLEXIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA E CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DE GALICIA

C.I.F.: Q3678001C

Domicilio social: RÚA LOPE GÓMEZ DE MARZOA S/N EDIFICIO FEUGA DESPACHO 20 15705 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)  

Teléfono: 698177305

Correo electrónico a efectos de comunicación: colef@colefgalicia.com

Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283532  Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e COLEF GALICIA consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web http://colefgalicia.com (en diante, a web), do que é titular COLEF GALICIA.

A navegación pola web de COLEF GALICIA atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, COLEF GALICIA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a COLEF GALICIA, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a COLEF GALICIA e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a COLEF GALICIA ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

 

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

COLEF GALICIA  non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

COLEF GALICIA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, COLEF GALICIA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTADÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de  cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso. 

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de  cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

PROTECCIÓN DE DATOS 

No caso de que na web recóllanse datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.

 

POLITICA DE PRIVACIDADE

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán tratados por COLEF Galicia COLEXIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA E CIENCIAS DA  ACTIVIDADE FÍSICA E  DO DEPORTE DE GALICIA con domicilio en RÚA LOPE GÓMEZ DE  MARZOA S/N EDIFICIO  FEUGA DESPACHO 20 15705 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade do devandito tratamento é a descrita en cada un dos formularios  establecidos na páxina web no que Vostede nos facilitou os seus datos. 

Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal, e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, a condición de que non nos indique o contrario exercendo o seu dereito de supresión, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados.

COLEF GALICIA non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís. 

Así mesmo, COLEF GALICIA cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento,  portabilidad de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do tratamento COLEF GALICIA na dirección anteriormente mencionada, ou por correo electrónico a colef@colefgalicia.com,  achegando copia do seu DNI ou documento equivalente, ou directamente ante o delegado de protección de datos. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a  Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en  https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

COLEF GALICIA adopta as medidas técnicas, controis e procedementos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e efectivos, orientados a preservar a integridade e a seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e ten coñecemento das súas obrigacións con relación aos tratamentos dos seus datos persoais.

No caso dos contratos que subscribimos cos nosos provedores incluímos cláusulas nas que se lles esixe manter o deber de secreto respecto a os datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do encargo realizado, así como implantar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e  resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento dos datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade son revisadas de forma periódica para garantir a súa adecuación e efectividade.

Con todo, a seguridade absoluta non se pode garantir e non existe ningún sistema de seguridade que sexa impenetrable polo que, no caso de calquera información obxecto de tratamento e baixo o noso control vísese comprometida como consecuencia dunha brecha de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar o incidente, notificalo á Autoridade de Control e, no seu caso, a aqueles usuarios que se puideron ver afectados para que tomen as medidas adecuadas.

De acordo co que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

No caso de autorizar o envío de información/publicidade e non desexe seguir recibindo máis información respecto diso, vostede ten dereito a opoñerse e/ou retirar devandito consentimento, en calquera momento, mediante notificación por escrito  ou mediante correo electrónico na/s dirección/s anteriormente indicada/s.


X