Seleccionar página

Ley de servizos da sociedade da información e documercio electrónico

En cumprimento do establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos daSociedade da Información e de Comercio Electrónico (en diante, LSSI-CE), infórmase de modo expreso, preciso e inequívoco, tanto aos destinatarios do servizo como aos órganos competentes, dos seguintes aspectos relativos ao prestador de servizos da sociedade da información:

O Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia (COLEF Galicia) será responsable de tratar os datos persoais que se xeneren nesta páxina web.

  • Nome: Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia (COLEF Galicia)
  • CIF: Q-3678001-C
  • Actividade/Obxecto Social: Colexio Profesional
  • Domicilio: Lope Gómez de Marzoa s/n, edificio FEUGA, despacho 20, 15705, Santiago (ACoruña)
    Teléfono: 981553363
  • Dirección de correo electrónico: colef@colefgalicia.com
  • Dirección web: www.colefgalicia.com

Datos persoais

Son datos persoais, aqueles que o usuario facilite ao rexistrarse ou suscribirse aos servizos dos que se trate así como os que se xeren durante a súa navegación pola web e uso do seus servizos. O usuario debe facilitar información veraz relativa aos seus Datos Persoais e mantelos actualizados, e comunicar calquera modificación unha vez se produza. Os usuarios que faciliten datos falsos poderán ser apartados dos servizos aos que pertenza.

Protección de datos de carácter persoal

En cumprimento do establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante, LOPD), informámoslle de modo expreso, preciso e inequívoco que os datos facilitados por vostede, así como os que se xeren durante a súa relación coa nosa entidade, serán obxecto de tratamento no ficheiro SOCIOS responsabilidade do Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia (COLEF Galicia) cuxa finalidade é o mantemento e cumprimento da relación da entidade cos seus socios, incluíndo o envío de comunicacións e circulares informativas no marco da citada relación. 

Asemade, Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia (COLEF Galicia) infórmalle que os seus datos serán cedidos en todos aqueles casos en que sexa necesario para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación da entidade cos seus socios ou nos supostos en que o autorice unha norma con rango de lei. 

Neste sentido, os seus datos poderán ser cedidos, sen carácter limitativo ou excluínte, ás seguintes entidades: Administración Tributaria; entidades financeiras; no seu caso, ás empresas do grupo, para centralización da xestión administrativa das mesmas. 

A negativa ao tratamento dos seus datos levaría aparellada a imposibilidade da relación da entidade con vostede, xa que os mesmos son necesarios para o seu mantemento e cumprimento. 

Coa finalidade de dar cumprimento ao establecido no artigo 4.3 da LOPD, o socio comprométese a comunicar ao Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia (COLEF Galicia) os cambios que se produzan nos seus datos, de forma que respondan con veracidade á súa situación actual en todo momento.

En cumprimento do establecido na LOPD e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da mesma, o socio pode exercitar, en calquera momento, os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose a Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia (COLEF Galicia), con dirección en Lope Gómez de Marzoa s/n, Edificio FEUGA, despacho 20, CP 15705, Santiago de Compostela, (A Coruña), achegando fotocopia do seu DNI.

Boletín

Os datos proporcionados ao suscribirse a boletín serán tratados por COLEF Galicia coa finalidade de remitirlle boletíns informativos. Asemade, informámoslle de que ditas comunicacións poderán conter publicidade de produtos e/ou servizos.

Cumplimentación de formularios

En cumprimento do establecido na LOPD, informámoslle que os seus datos serán incorporados aos ficheiros responsabilidade do Colexio Profesional da Educación Física e do Deporte de Galicia (COLEF Galicia), coa finalidade do mantemento e cumprimento da relación coa nosa entidade e prestación de servizos derivada da mesma. Pode exercitar os seus dereitos ARCO ante Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia (COLEF Galicia), achegando fotocopia do seu DNI.


X