Seleccionar página

Unha das novidades máis importantes que se deben ter en conta tamén na prestación de servizos profesionais é que desde o pasado 21 de maio é obligatorio o uso de mascarilla para todas as persoas, tal e como o dispón a Orde SND/422/2020, de 19 de maio, excepto en menores de 6 anos, persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso de mascarilla, persoas cuxo uso estea contraindicado por motivos de saúde, en actividades nas que, pola propia natureza destas, resulte incompatible o seu uso ou por causa de forza maior ou situación de necesidade.

MODIFICACIÓNS DE FASE 2 QUE PODEN AFECTAR AO SECTOR DEPORTIVO

En canto ás novidades e modificacións que presentaron as Ordes dos últimos días, ademais de cuestións referidas ás franxas horarias e a liberdade de circulación, sobre aquilo que puidese afectar á prestación de servizos de actividade física, educación física e deporte, engádese o seguinte para a fase 2 en relación co uso de praias e tamén co turismo activo.

PRAIAS

Sobre as praias terase en conta que se permite o tránsito e a permanencia, así como as actividades deportivas, profesionais ou de recreo, individualmente e sen contacto físico, mantendo a distancia mínima de 2 metros (excepto con convivientes) e en grupos de máximo 15 persoas. Tamén se permite, con ocupación individual, o uso de duchas e lavapiés ao aire libre, aseos, vestuarios e outros servizos públicos similares. Hase de ter en conta que os concellos poderán establecer limitacións de acceso, aforo, tempo de permanencia e aparcamiento.

Sobre os negocios de motos acuáticas, hidropedales e de cualesquiera outros elementos deportivos ou de recreo especifica que se debe cumprir o disposto para comercio minorista e, de modo particular, en todo o que se refire a higiene e desinfección. Ademais, todos os vehículos deberán ser limpados e desinfectados antes de cada uso.

TURISMO ACTIVO

En canto ao turismo activo e aquelas cuestións que poidan afectar ás súas actividades, é importante destacar poderase proceder á reapertura dos parques naturais sempre que non se supere o 20% do seu aforo máximo permitida, así como á reapertura dos teleféricos sempre que, en cada cabina, non se supere o 50% da súa ocupación máxima permitida.

As comunidades autónomas e cidades autónomas poderán acordar que no seu ámbito territorial as franxas horarias previstas neste artigo comecen ata dúas horas antes e terminen ata dúas horas despois, a condición de que non se incremente a duración total de devanditas franxas.

Normativa a ter en conta:

PREGUNTAS FRECUENTES FASE 2 – RESPOSTAS DO CSD