Seleccionar página

Que medidas de prevención haberá que asumir tras a fase 3? Que obrigacións sinalou o Estado que afectan á práctica físico-deportiva e aos centros de traballo dos/ as educadores/ as físico deportivos/ as? É obrigatoria a máscara á hora de facer deporte? Hai que seguir mantendo a distancia de seguridade?

Tras o estado de alarma, a denominada “nova normalidade” trae consigo unha serie de medidas comúns para todo o Estado, que se aplicarán unha vez cada Comunidade Autónoma decida deixar sen efecto a fase 3. As obrigacións Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 afectan a tamén á práctica físico-deportiva e aos servizos prestados polos/ as educadores/ as físico deportivos/ as, por iso traemos aquí un resumo das principais cuestións a ter en conta.

DISTANCIA

A distancia de seguridade pasa a ser de 1,5 metros, e é a que haberá que ter en conta para a distribución de espazos en docencia, centros deportivos, actividades físico-deportivas, etc.

USO DE MÁSCARA

Será obrigatoria?

A condición de que non sexa posible garantir en calquera caso a distancia interpersoal de 1,5 metros. Non cursa esta obrigación para menores de 6 anos ou persoas con condicións de saúde específicas.

Onde?

Na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se atope aberto ao público (tamén nos medios de transporte). Isto quere dicir que nos centros deportivos e educativos, ou nas actividades físico-deportivas ao aire libre haberá que utilizar máscara.

Ao facer deporte tamén é obrigatorio?

Si, tamén o é. Fóra da práctica individual ao aire libre, nos supostos de forza maior ou situación de necesidade ou en actividades que resulte incompatible pola súa propia natureza.

CENTROS DE TRABALLO

  • Adoptar medidas de ventilación, limpeza e desinfección adecuadas ás características e intensidade de uso.
  • Dispoñer de auga e xabón ou xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade virucida.
  • Manter a distancia de seguridade interpersoal de aproximadamente 1,5 metros. Se non é posible, proporcionar equipos de protección adecuados ao nivel de risco.
  • Modificar a disposición dos postos de traballo, a organización das quendas, así como o uso dos lugares comúns para garantir a posibilidade de manter a distancia de 1,5 metros.
  • Evitar a coincidencia masiva de persoas, tanto traballadores como clientes ou usuarios, durante as franxas horarias de previsible maior afluencia.
  • Realizar unha reincorporación progresiva de forma presencial aos postos de traballo.
  • Potenciar o teletraballo cando sexa posible.
  • As persoas con síntomas compatibles ou diagnóstico de COVID-19 ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con COVID-19 non deberán acudir ao seu centro de traballo.
  • Ante un posible caso, contactar coa CCAA, o centro de saúde e/ou o servizos de prevención de riscos laborais. A persoa traballadora deberá abandonar o seu posto con máscara ata ser valorada por un profesional sanitario.

OUTRAS MEDIDAS DE DESINFECCIÓN, PREVENCIÓN E ACONDICIONAMENTO

O Real Decreto-Lei indica que haberá que aterse ao que diten as administracións competentes respecto diso. Recomendamos prestar especial atención ás normas que poidan ditar as CCAA e as corporacións locais nas próximas semanas para cada un dos sectores, xa que tras a fase 3 poida que estas obriguen a tomar certas medidas respecto diso da desinfección, prevención, acondicionamento, e mesmo aforo, a centros docentes, instalacións deportivas e outros centros de traballo e sectores nos que desenvolven a súa actividade os/ as educadores/ as físico deportivos/ as.