Seleccionar página

RECOMENDACIÓNS PARA UNHA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR SEGURA E RESPONSABLE #ANTE A “NOVA NORMALIDADE”

Unha guía elaborada polo Comité asesor de Educación Física e a área de Educación Física e Deportiva para a Saúde do Consejo COLEF para facilitar que a EF sexa o máis segura posible, tanto para o alumnado como para o persoal docente da materia, no regreso ás clases presenciais.

O Ministerio de Educación e Formación Profesional anunciou que o próximo curso “as Administracións educativas realizarán todos os esforzos necesarios para asegurar a modalidade presencial en todos os ensinos, niveis e etapas educativas” (Conferencia Sectorial de Educación, 10/06/2020). De feito, xa se empezaron a planificar e prever as medidas de prevención, hixiene e desinfección que han de levarse a cabo nos centros educativos. Con todo, no que respecta a a Educación Física (EF), o complexo contexto que rodea a esta materia e que difire do resto (espazos, actividades, movemento, interacción, materiais e equipamentos) fai necesario que se xeren procesos e procedementos específicos que aseguren o benestar do alumnado e do persoal docente, minimizando os riscos.

Por iso, tendo en conta a dificultade engadida de todo o que conleva unha clase de EF con respecto ás medidas de prevención, hixiene e desinfección, o Consello Xeral da Educación Física e Deportiva (Consejo COLEF), co firme compromiso de garantir que o alumnado poida ter unha Educación Física de Calidade (EFC) durante o próximo curso, presenta a guía “Recomendacións para unha Educación Física escolar segura e responsable ante a nova normalidade.

Estas recomendacións que presentamos poden ser de gran axuda, facilitando a adaptación á nova normalidade no relativo á materia de EF a nivel curricular e os seus espazos para a docencia, sabendo e entendendo que os contextos educativos son diferentes en función da comunidade autónoma, o tamaño, os ciclos e niveis educativos que no centro impártense, o deseño das instalacións dispoñibles, etc. O documento, ademais da argumentación que xustifica a súa pertinencia e elaboración, contén tres apartados claramente diferenciados: o primeiro, no que se concentra o groso do traballo, ofrece pautas para programar e impartir as clases de EF de maneira presencial na “nova normalidade”; considerouse tamén un ‘Plan B’, con recomendacións orientadas á docencia mixta que inclúe as clases online, por se a situación de crise sanitaria o requerise; por último, inclúese información sobre medidas de autocuidado para o persoal docente, directamente relacionadas coa prevención de riscos laborais.

Ver video presentación: