Seleccionar página

O COLEF Galicia interpón RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra o “RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2020 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso como persoal laboral fixo do grupo I, na categoría de técnico/a superior de Actividades Deportivas polo sistema de promoción interna”, de conformidade coa Resolución reitoral do 30 de novembro de 2017 (DOG do 12 de decembro) pola que se aprobou a oferta pública de emprego (OEP) do persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo para o ano 2017, e publicado no DOG nº 35 de 20 de febreiro de 2020.

Accede ao recurso presentado