Seleccionar página

Xunta de goberno

Henrique Xoán Rodríguez Pantín

Henrique Xoán Rodríguez Pantín

Presidencia

Colexiado nº 7.370
Vicente Gambau i Pinasa

Vicente Gambau i Pinasa

Vicepresidencia (en funcións)

Colexiado nº 8.916
Alexandre Fernández Fernández

Alexandre Fernández Fernández

Secretaría

Colexiado nº 10.176
Enrique Fraga Germade

Enrique Fraga Germade

Vicesecretaría

Colexiado nº 10.346
Xoana Roig Regueira

Xoana Roig Regueira

Tesourería

Colexiada nº 56.070
Lucía Noya Casas

Lucía Noya Casas

Vogalía

Colexiada nº 63.457

Daniel Peral López

Daniel Peral López

Vogalía

Colexiado nº 60.789

Equipo profesional

Teresa Lameiro Ces

Teresa Lameiro Ces

Aux. Administrativo

Diego Vilas Casal

Diego Vilas Casal

Coordinador de proxectos

Colexiado nº 56.399
Roberto Silva Piñeiro

Roberto Silva Piñeiro

Xerente

Colexiado nº 11.215

Asambleas

Convocatoria Asamblea COLEF Galicia 2020 – (30/06/2020)

A Xunta de Goberno do COLEF Galicia, na súa reunión do pasado 12 de xuño de 2020 e en cumprimento das atribucións que lle confire o artigo 29º dos Estatutos vixentes, acordou convocar ASEMBLEA XERAL ORDINARIA para o vindeiro sábado 30 de xuño ás 19:00, de xeito...

Eleccións

Memorias anuais


X