Seleccionar página

Xunta de goberno

Henrique Xoán Rodríguez Pantín

Henrique Xoán Rodríguez Pantín

Presidencia

Colexiado nº 7.370

Docencia Educación Física

Alexandre Fernández Fernández

Alexandre Fernández Fernández

Secretaría

Colexiado nº 10.176

Dirección e Xestión Deportiva

Enrique Fraga Germade

Enrique Fraga Germade

Vicepresidencia

Colexiado nº 10.346

Actividades física saludable e investigación

Xoana Roig Regueira

Xoana Roig Regueira

Tesourería

Colexiada nº 56.070

Adestramento e Xestión Deportiva

Lucía Noya Casas

Lucía Noya Casas

Vicesecretaría

Colexiada nº 63.457

Actividade Física para a Saúde

Vicente Gambau i Pinasa

Vicente Gambau i Pinasa

Vogalía

Colexiado nº 8.916

Docencia Universitaria

Daniel Peral López

Daniel Peral López

Vogalía

Colexiado nº 60.789

Adestramento e Docencia Educación Física

Andrea Bas Fernández

Andrea Bas Fernández

Vogalía

Colexiada nº 62.786

Actividade Física para a Saúde

Fátima Campaña Baña

Fátima Campaña Baña

Vogalía

Colexiado nº 64.012

 Actividade Física para a Saúde

Equipo profesional

Teresa Lameiro Ces

Teresa Lameiro Ces

Aux. Administrativo

Diego Vilas Casal

Diego Vilas Casal

Xerencia

Colexiado Nº 56.399

Asambleas

 

Estimada/o colexiada/o,

A Xunta de Goberno do COLEF Galicia, en cumprimento das atribucións que lle confire o artigo 29 dos Estatutos vixentes, acordou convocar ASAMBLEA XERAL ORDINARIA para o vindeiro sábado 16 de marzo de 2024 ás 12:30 horas, na sede da Fundación María José Jove na Coruña (Galileo Galilei, 6, Edificio Work Center, Polígono de Agrela), coa seguinte

ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Xeral Ordinaria do sábado 18 de marzo de 2023
  2. Informe do Presidente sobre a actividade colexial desenvolvida durante o pasado exercicio
  3. Exame e votación da conta xeral de gastos e ingresos do exercicio 2023
  4. Informe do plan anual proposto pola Xunta de Goberno do COLEF Galicia para 2024
  5. Exame e votación das cotas de colexiación, e das súas correspondentes promocións, para o exercicio 2024
  6. Exame e votación do orzamento aprobado pola Xunta de Goberno para o exercicio 2024
  7. Lectura, discusión e votación das proposicións presentadas segundo o disposto no artigo 53 dos Estatutos do COLEF Galicia
  8. Rogos e preguntas

 

Aproveitamos para lembrar que:

  • Conforme establece o artigo 53º dos nosos Estatutos,

As persoas colexiadas, quince días antes da celebración da asemblea xeral ordinaria, poderán presentar as proposicións que desexen someter á deliberación e acordo daquela, e deberán ser incluídas estas, pola Xunta de Goberno, no punto da orde do día denominado proposicións.

Estas proposicións deberán aparecer subscritas por un mínimo de dez persoas colexiadas. Ao darse lectura destas proposicións, a Asemblea Xeral acordará se procede ou non abrir a discusión sobre elas.

  • Poderás solicitar a documentación da Asemblea Xeral Ordinaria con anterioridade ao 16 de marzo, en calquera dos contactos do COLEF Galicia que figuran a pé de páxina.

Sen outro particular, recibe un afectuoso saúdo,

Secretaría do COLEF Galicia

Alexandre Fernández Fernández

 

Eleccións

RESULTADOS ELECCIÓNS A XUNTA DE GOBERNO 2023

PresidenciaHenrique Xoán Rodríguez PantínVicepresidenciaEnrique Fraga GermadeSecretaríaAlexandre Fernández FernándezVicesecretaríaLucía Noya CasasTesoureríaXoana Roig RegueiraVogalíaAndrea Bas FernándezVogalíaFátima Campaña BañaVogalíaVicente Gambau í...

Convocatoria de eleccións á Xunta de Goberno 2023 (15/09/2023)

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS Á XUNTA DE GOBERNO DO COLEF GALICIA Reunida a Xunta de Goberno do COLEF Galicia o pasado 13 de setembro de 2023, en uso das atribucións que lle confire o artigo 29.8 dos Estatutos vixentes e coa antelación necesaria á expiración do seu...

Memorias anuais