Seleccionar página

Xunta de goberno

Henrique Xoán Rodríguez Pantín

Henrique Xoán Rodríguez Pantín

Presidencia

Colexiado nº 7.370

Docencia Educación Física

Dan Río Rodríguez

Dan Río Rodríguez

Vicepresidencia

Colexiado nº 52.901

Adestramento

Alexandre Fernández Fernández

Alexandre Fernández Fernández

Secretaría

Colexiado nº 10.176

Dirección e Xestión Deportiva

Enrique Fraga Germade

Enrique Fraga Germade

Vicesecretaría

Colexiado nº 10.346 Adestramento, Xestión Deportiva e Investigación Exercicio Físico Saudable

Xoana Roig Regueira

Xoana Roig Regueira

Tesourería

Colexiada nº 56.070 Adestramento e Xestión Deportiva

Lucía Noya Casas

Lucía Noya Casas

Vogalía

   Colexiada nº 63.457      Actividade Física para a Saúde

Daniel Peral López

Daniel Peral López

Vogalía

Colexiado nº 60.789 Adestramento e Docencia Educación Física

Vicente Gambau i Pinasa

Vicente Gambau i Pinasa

Vogalía

Colexiado nº 8.916

Docencia Universitaria

José Manuel Pena

José Manuel Pena

Vogalía

Colexiado nº 63.735

Adestramento

Equipo profesional

Teresa Lameiro Ces

Teresa Lameiro Ces

Aux. Administrativo

Diego Vilas Casal

Diego Vilas Casal

Coordinador de proxectos

Colexiado nº 56.399
Roberto Silva Piñeiro

Roberto Silva Piñeiro

Xerente

Colexiado nº 11.215

Asambleas

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA 2021

 • 20 de marzo
 • Participación telemática

A Xunta de Goberno do COLEF Galicia, na súa reunión do pasado 11 de febreiro de 2021 e en cumprimento das atribucións que lle confire o artigo 29 dos Estatutos vixentes, acordou convocar ASEMBLEA XERAL ORDINARIA para o vindeiro sábado 20 de marzo de 2021 ás 12:00 horas, de xeito telemático a través da plataforma Zoom (todas as persoas colexiadas recibirán a correspondente ligazón de acceso).

ORDE DO DÍA

 1. Elección para cargos vacantes da Xunta de Goberno.
  1. Escrutinio da votación telemática e anuncio público do resultado.
  2. Proclamación das persoas candidatas electas.
 2. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Xeral Ordinaria do martes 30 de xuño de 2020.
 3. Informe do Presidente sobre a actividade colexial desenvolvida durante o pasado exercicio.
 4. Exame e votación da conta xeral de gastos e ingresos do exercicio 2020.
 5. Informe do plan anual proposto pola Xunta de Goberno do COLEF Galicia para 2021.
 6. Exame e votación das cotas de colexiación, e das súas correspondentes promocións, para o exercicio 2021.
 7. Exame e votación do orzamento aprobado pola Xunta de Goberno para o exercicio 2021.
 8. Lectura, discusión e votación das proposicións presentadas segundo o disposto no artigo 53 dos Estatutos do COLEF Galicia.
 9. Rogos e preguntas.

Aproveitamos para lembrar que:

 • Conforme establece o artigo 53º dos nosos Estatutos,

As persoas colexiadas, quince días antes da celebración da asemblea xeral ordinaria, poderán presentar as proposicións que desexen someter á deliberación e acordo daquela, e deberán ser incluídas estas, pola Xunta de Goberno, no punto da orde do día denominado proposicións.

Estas proposicións deberán aparecer subscritas por un mínimo de dez persoas colexiadas. Ao darse lectura destas proposicións, a Asemblea Xeral acordará se procede ou non abrir a discusión sobre elas.

 • Poderás solicitar a documentación da Asemblea Xeral Ordinaria con anterioridade ao 20 de marzo, en calquera dos contactos do COLEF Galicia que figuran a pé de páxina.

 

Asdo. Alexandre Fernández Fernández

Secretario do COLEF Galicia

+info

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA 2021

 • 3 de xullo
 • Participación telemática

A Xunta de Goberno do COLEF Galicia, en cumprimento das atribucións que lle confire o artigo 54º dos Estatutos vixentes, acordou convocar ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA para o vindeiro sábado 3 de xullo de 2021 ás 11:00 horas, de xeito telemático a través da plataforma Zoom (todas as persoas colexiadas recibirán a correspondente ligazón de acceso).

ORDE DO DÍA
1. Exame e votación do orzamento aprobado pola Xunta de Goberno para o exercicio 2021. Os antecedentes dos asuntos que se van a deliberar poranse a disposición das persoas colexiadas, con anterioridade ao día de celebración da Asemblea Xeral  Extraordinaria.

Asdo. Alexandre Fernández Fernández
Secretario do COLEF Galicia

Eleccións

Memorias anuais


X